III. HET ANALYSEREN VAN SCIENTOLOGY

In deze paragraaf zal een analyse van Scientology worden gemaakt in verhouding tot bovengenoemde dimensies. Gemakshalve zal de volgorde waarin de dimensies zullen worden overwogen, enigszins afwijken van de hierboven gebruikte.

III.I. De Doctrinaire en Filosofische Dimensie

In het Scientology Handboek (pag. i) staat:

“Scientology kent de volgende essentiële grondbeginselen: U bent een onsterfelijk spiritueel wezen. Uw ervaring strekt zich veel verder uit dan een enkel mensenleven. En uw vermogens zijn onbegrensd, zelfs als ze nu nog niet tot uiting zijn gekomen.”

...Scientology [poneert] het bestaan van een entiteit die een grote gelijkenis toont met wat in verschillende andere religies een ziel of een geest wordt genoemd.

Met deze woorden poneert Scientology het bestaan van een entiteit die een grote gelijkenis toont met wat in verschillende andere religies een ziel of een geest wordt genoemd. Om verwarring met eerdere begrippen van de ziel te vermijden, noemt Scientology deze entiteit een thetan, van de Griekse letter theta (θ), een symbool voor denken of leven. De thetan is geen ding, noch is hij het verstand. Hij is de schepper van dingen. Hij is de persoon zelf – de blijvende identiteit die de persoon ís. Van de thetan wordt gezegd dat deze onsterfelijk is en in staat is om alles te doen, met inbegrip van de creatie van massa, energie, ruimte en tijd (Het Scientology Handboek, pag. lxxxv; Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, pag. 86).

De doctrines van Scientology stellen:

De thetan verblijft gewoonlijk in de schedel of dicht bij het lichaam. Er zijn vier verschillende condities waarin een thetan zich kan bevinden:

1. De eerste zou zijn: geheel gescheiden van een lichaam of lichamen of zelfs van dit universum.

2. De tweede zou zijn: in de buurt van een lichaam en het lichaam bewust besturend.

3. De derde zou zijn: in het lichaam (de schedel).

4. En de vierde zou een omgekeerde conditie zijn, waarbij hij op dwangmatige wijze van zijn lichaam verwijderd is en dat niet kan benaderen.

Er zijn gradaties (onderverdelingen) van elke van deze vier condities. De meest optimale van deze condities is, gezien vanuit het standpunt van de Mens, de tweede. (Scientology: De Grondbeginselen van het Denken. pag. 66–67).

Scientology stelt dat een thetan kan verzwakken, maar dat hij op elk moment weer kan terugkeren naar zijn volledige vermogen. Eén van de doelen van “auditing” in Scientology is het individu in de tweede bovenomschreven staat te brengen, een staat waarin hij volgens Scientology gelukkiger is en bekwamer dan hij anders zou zijn (Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, pag. 67). Hier zal in een latere paragraaf verder op in worden gegaan. Thans volstaat te constateren dat een fundamenteel element van de doctrines van Scientology is dat de mens uit drie delen bestaat: het lichaam, de georganiseerde fysieke substantie; het verstand – dat in wezen uit plaatjes bestaat, en de thetan – de ziel of de geest die het lichaam bezielt en het verstand gebruikt als een communicatie- en controlesysteem tussen zichzelf en het fysisch universum. De thetan is de belangrijkste van de drie, want “Zonder de thetan zou er immers geen verstand of bezieling in het lichaam zitten, terwijl er zonder lichaam of verstand toch bezieling en leven in de thetan zit”. (Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, pag. 74; zie ook Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, pag. 65–74, en Het Scientology Handboek, pag. lxxv)

Scientology onderscheidt ook acht drijfveren – drangen of impulsen naar bestaan of voortbestaan. Hoewel er relatief kleine verschillen bestaan in de wijze waarop ze in de literatuur van Scientology beschreven of bestempeld zijn (zie Scientology 0-8: Het Boek met de Basiskennis, pag. 83–96; Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, pag. 38–39; Wat is Scientology?, pag. 153–155; Het Scientology Handboek, pag. 51–67), zijn deze drijfveren in het kort de volgende:

1. De drang tot voortbestaan als zelf.

2. De drang tot voortbestaan als toekomstige generatie.

3. De drang tot voortbestaan als een groep, zoals een school, een stad of een natie.

4. De drang tot voortbestaan van de mensheid als een soort.

5. De drang tot voortbestaan voor alle levensvormen.

6. De drang tot voortbestaan als het fysisch universum, dat is opgebouwd uit materie, energie, ruimte en tijd.

7. De drang tot voortbestaan als spiritueel wezen of van spirituele wezens.

8. De drang tot voortbestaan als oneindigheid of als het Opperwezen.

In Dianetics had L. Ron Hubbard de eerste vier van deze drijfveren onderscheiden. In Scientology voegde hij de andere vier toe. Gezien het hiervoor gestelde over haar concept van de geest (thetan), is het positioneren door Scientology van de drijfveren 7 en 8 geheel religieus van karakter. Hubbard zelf stelt dat “oneindigheid” in de achtste drijfveer ook geïdentificeerd wordt als het Opperwezen en dat deze drijfveer de “Godsdrijfveer” genoemd kan worden (Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, pag. 39). Hij merkt op dat “Scientology de drijfveren één tot en met zeven omvat als bekend gebied, dat wetenschappelijk aangetoond en geclassificeerd is” en dat “pas wanneer de Zevende Drijfveer geheel is bereikt, iemand de ware Achtste Drijfveer zal ontdekken” (Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, pag. 39 en pag. 40).

Het Credo van de Scientology Kerk verwijst twee maal naar God. Na enige onvervreemdbare rechten van alle mensen te hebben opgenoemd, verklaart het Credo dat “geen instantie, minder dan God zelf, de macht heeft om deze rechten, openlijk of heimelijk, op te schorten of terzijde te schuiven”. Later bevestigt het Credo dat de wetten van God de mens verbieden zich ten opzichte van zijn medemensen met bepaalde gespecificeerde soorten destructief gedrag bezig te houden. In het Credo wordt over de kenmerken van God verder niets gezegd.

Een andere officiële publicatie: De Achtergrond en Ceremoniën van de Scientology Kerk, begint met een korte opsomming van verschillende religieuze filosofieën, en geeft aan op welke punten Scientology gelijk is. In deze publicatie staat:

In Scientology geloven we dat naarmate we geestelijk steeds meer bewust worden, we dan onvermijdelijk meer bewust worden van God of het Opperwezen – de eerste beweger, onbewogen.

Elke definitie van God moet noodzakelijkerwijs subjectief zijn en we doen geen poging om God voor alle mensen als een realiteit te definiëren. In theorie zou het slechts mogelijk zijn om geheel bewust te zijn van God, in alle uitingen, wanneer iemand spiritueel gevorderd is. (De Achtergrond en Ceremoniën van de Scientology Kerk van Californië, World Wide, 1970, pag. 22).

Het begrip van God als eerste beweger wordt elders in die publicatie herhaald, waar wordt verwezen naar “de Maker of het Opperwezen” (pag. 10), “de maker van het Universum” (pag. 27) en “de relatie van de mens met zijn Maker” (pag. 16).

Samengevat is het dus zo dat hoewel Scientology bevestigt dat God, het Opperwezen, bestaat, ze geen dogma heeft ten aanzien van de vorm waarin God bestaat. Niettemin geloven scientologen dat door het proces van spirituele vooruitgang, zoals beschikbaar in Scientology, elke persoon de achtste, of Godsdrijfveer kan bereiken en dat de ware aard van God dan subjectief aan eenieder onthuld zal worden.

In bepaalde opzichten is Scientology dus gelijk aan religies als het boeddhisme of het unitarianisme, die voorzichtig zijn met het geven van dogmatische definities of beschrijvingen van God. Scientology houdt geen Godsverering in de traditionele Westerse zin in. In plaats daarvan zoeken scientologen persoonlijk geestelijk bewustzijn en persoonlijke geestelijke verlichting, zoals dat in veel Oostelijke religies het geval is. Zoals in het volgende deel duidelijk zal worden, zijn er ook andere aspecten waarin Scientology dichter bij de belangrijke religies van het Oosten staat dan bij die van het Westen.

III.II. De Vertellende of Mythische Dimensie

Een vertellende of mythische dimensie is duidelijk in de geschriften van L. Ron Hubbard over de oorsprong van het fysisch universum, dat is samengesteld uit materie, energie, ruimte en tijd (MERT). Hubbard stelt: “het leven is een spel. Een spel bestaat uit vrijheid, barrières en doelstellingen.” (Scientology: De Grondbeginselen van het Denken, pag. 54); om een spel te kunnen hebben, creëerden thetans MERT die ze wat beperkingen oplegde. Toen raakten thetans steeds verder verstrikt in de door hen gecreëerde MERT en verloren het bewustzijn van hun onbeperkte bekwaamheden. Het doel van Scientology is de thetan in staat te stellen die onbeperkte bekwaamheden opnieuw te ontdekken. Dit houdt ook het verwijderen in van de inhoud van wat het “reactieve verstand” wordt genoemd – het deel van het verstand, dat registreert wat er gebeurt wanneer iemand geheel of gedeeltelijk bewusteloos is maar wel een fysiek of emotioneel trauma doormaakt, zoals bijvoorbeeld na een ongeluk of onder narcose. De percepties van alles wat op een dergelijk traumatisch moment in iemands nabijheid gezegd of gedaan wordt, worden volgens Scientology in het reactief verstand geregistreerd als engrammen.

Hubbard onderwees dat engrammen niet alleen in iemands huidige leven verzameld kunnen zijn maar ook in vorige levens. In Heeft u al eens eerder geleefd? zei hij (pag. 1) dat “het bestaan van vorige levens in Scientology bewezen is” en presenteerde hij verschillende vertellingen van mensen die voorvallen uit vorige levens vertelden. In zijn inleiding tot Scientology: Een Historisch Verhaal van de Mens schreef hij (pag. 3) “Dit is een niets ontziend en feitelijk relaas van wat er de laatste 76 biljoen jaar met je gebeurd is”. Hij rapporteerde ook (pag. 4 en pag. 5) dat wanneer hij auditing beperkte tot iemands huidige leven, de gunstige resultaten voor mensen die aan mentale en fysieke ziekten leden langzaam en middelmatig waren, terwijl wanneer hij het “gehele tijdspoor”, met inbegrip van vorige levens auditeerde, de resultaten snel en spectaculair waren. In Missie in de Tijd (oorspronkelijk gepubliceerd onder de titel Een Test van het Terugroepen van het Gehele Tijdspoor) vertelde hij over de tijd dat hij zeeman was in Carthage, in ongeveer 200 v.Chr. Verder zei hij (pag. 69): “Ik weet zeker waar ik de laatste 80 biljoen jaar was en wie ik was”. Hij beweerde ook door het auditeren van zijn gehele tijdspoor ontdekt te hebben dat er herhalende soorten samenlevingen geweest zijn en bijvoorbeeld dat:

Er ongeveer 33 biljoen jaar geleden een samenleving is geweest die niet erg afweek van die van rond 1920, echter met de rococo van de negentiende eeuw – het motief met palmbomen in potten, de vilthoed, dezelfde kleding, de verschillende symbolen. De toen moderne mannen droegen een breedgestreept shirt. Eeuwen later was er op dezelfde plaats trouwens een Arabische beschaving die niets wist van auto’s of machinerie, maar wel een heleboel minaretten en grote tulbanden, wijde broeken en paarden had. (Missie in de Tijd, pag. 74).

Verhalen als de bovengenoemde vormen de vertellende of mythische dimensie van Scientology. Het geloof in vorige levens heeft enige gelijkenissen met de hindoe- en boeddhistische leerstellingen over reïncarnatie, hoewel scientologen deze laatste term meestal niet gebruiken om hun overtuigingen te beschrijven. In een recent officieel naslagwerk van Scientology staat:

Tegenwoordig hebben veel mensen in Scientology de zekerheid dat zij levens geleefd hebben vóór het huidige leven. Deze worden aangeduid als vorige levens, niet als reïncarnatie.

Vorige levens zijn geen dogma in Scientology, maar in het algemeen ervaren scientologen gedurende hun auditing wel een vorig leven en weten dus voor zichzelf dat ze eerder geleefd hebben. (Wat is Scientology?, pag. 643)

Een belangrijke nadruk van de vertellende of mythische dimensie van Scientology ligt dus op de activiteiten en ervaringen van de thetan in voorbije tijden, of deze nu te maken hebben met het creëren van materie, energie, ruimte en tijd, of met belangrijke voorvallen waarvan geloofd wordt dat ze de thetan in dit leven of in een vorig leven schade hebben berokkend. Een verder aspect van de vertellende dimensie is het verslag dat in verschillende Scientology publicaties wordt gedaan van het levensverhaal van L. Ron Hubbard, de gezaghebbende bron van de leerstellingen en praktijken van Scientology.

III.III. De Praktische en Rituele Dimensie

In Scientology staan bepaalde typisch religieuze praktijken centraal, waarvan er één auditing wordt genoemd. Deze praktijk houdt een één-op-één relatie in tussen een officieel aangewezen auditor (een geestelijke of geestelijke-in-opleiding in de Scientology Kerk) en iemand die de voordelen van auditing zoekt. Het doel van de auditor is de andere persoon (een preclear genoemd) te helpen de verzwakkende indrukken (engrammen) die van ervaringen uit het verleden zijn overgebleven, te ontdekken en uit te wissen. In een auditingsessie, die gemiddeld genomen wel 2,5 uur kan duren, stelt de auditor een gestructureerde reeks vragen, waarbij hij het door de preclear gegeven antwoord bevestigt voordat de volgende vraag wordt gesteld. Als onderdeel van dit proces gebruikt de auditor een elektropsychometer (E-meter) om gebieden van spiritueel ongemak of spirituele moeilijkheden te helpen lokaliseren. Er zijn veel verschillende auditingprocessen en elk ervan verbetert iemands vermogen om een deel van zijn bestaan onder ogen te zien en aan te pakken. Wanneer een bepaald gebied van iemands bestaan zo naar tevredenheid behandeld is, wordt het auditingproces op een ander gebied gericht. Het ultieme doel, waar veel auditingsessies voor nodig zijn, is nieuwe staten van zijn te bereiken die Clear en Opererende Thetan worden genoemd, waar onder de kop op ervaring gebaseerde dimensie uitgebreider op in zal worden gegaan.

Hoewel auditing in Scientology in enkele opzichten lijkt op de praktijken van biechten en pastorale counseling bij bepaalde andere religies, kent auditing ook eigen onderscheidende kenmerken evenals een eigen bijzondere interpretatie van de spirituele betekenis van die procedures. Scientologen beweren dat dergelijke auditing een doelmatigheid heeft die nergens anders gevonden kan worden. Volgens een officiële publicatie:

Er zijn geen variabelen in de technologie van auditing, geen willekeurige resultaten of lukrake toepassingen. Auditing is geen periode van vage, vrije associatie. Elk proces is exact in zijn ontwerp en toepassing en geeft bij correcte toepassing een duidelijk omschreven resultaat.

Scientology auditing kan elke persoon van een staat van spirituele blindheid naar de hoogste vreugde van spiritueel bestaan brengen. (Wat is Scientology?, pag. 164)

Een andere fundamentele praktijk van Scientology wordt training genoemd. Deze houdt een systematische studie en toepassing in van de axioma’s en principes van Scientology als verkondigd door L. Ron Hubbard. Er zijn veel van dergelijke trainingsprogramma’s beschikbaar, van introductiecursussen waar de basisprincipes onderwezen worden, tot langere cursussen die professionele auditors trainen en nog verder gevorderde cursussen, die de hoogste niveaus van spiritueel bewustzijn en professionele kundigheid behandelen.

Deze programma’s kunnen gevolgd worden op daartoe bepaalde locaties, waar personen voorgeschreven materialen bestuderen en in de praktijk toepassen, waarbij ze in hun eigen tempo werken onder de algemene leiding van getrainde cursussupervisors (geestelijken). Net als auditing door scientologen als noodzakelijk wordt gezien voor het bereiken van de staten van Clear en hoger, zo wordt training als noodzakelijk gezien om de staat van Clear te behouden en boven de staat van Clear te kunnen gaan. Hoewel de inhoud van deze training onderscheidend is voor Scientology, zijn de doelen die scientologen geloven dat deze dient gelijk aan de doelen waarvan andere religies beweren dat de verschillende spirituele oefeningen en educatieprogramma’s ze dienen.

De praktische en rituele dimensie van Scientology bevat ook andere elementen die in bepaalde opzichten overeenkomen met die van andere religies. In een zondagsdienst in de Scientology Kerk vindt men iets wat verwant is aan wat men vindt in een unitarische universalistische kerk. De focus van de preek ligt typisch op een bepaald aspect van Scientology, zoals een van haar axioma’s, een bepaald aspect van haar codes, of één van de Acht Drijfveren. Het Credo van de Scientology Kerk en het Gebed voor Totale Vrijheid kunnen uitgesproken worden. Evenals bij andere religieuze gezindten worden ook in de Scientology Kerk overgangsrituelen, als naamgevingsceremoniën, huwelijken en begrafenissen gehouden. Vanwege de doctrine van vorige levens hebben naamgevingsceremoniën een bijzondere betekenis in Scientology.

III.IV. De op Ervaring gebaseerde Dimensie

Zoals eerder opgemerkt, is een belangrijke doelstelling van Scientology personen in staat te stellen de staat van Clear te bereiken. Dit houdt het verwijderen van alle engrammen in en zo het opheffen van het “reactief verstand”. Volgens Scientology herstelt en versterkt Clear worden iemands individualiteit en creativiteit, iemands aangeboren goedheid en deugdelijkheid. De verslagen in het boek Wat is Scientology? (pag. 364–365) van personen die de staat van Clear bereikt hebben, zijn net zo uitbundig als de verslagen van evangelische Christenen over de transformatie van hun leven als gevolg van een ontmoeting met Christus. Scientologen beweren dat de staat van Clear niet mogelijk was voor de komst van Scientology:

De volledige glans van de staat van Clear heeft nergens in de in onze cultuur bestaande geschriften een vergelijkbare beschrijving. De staat werd lang gezocht, maar was onmogelijk te bereiken zonder het onderzoek en de doorbraken van L. Ron Hubbard. Hoe vaardig een persoon ook geweest kan zijn, wat voor macht hij ook bezat, hoeveel kracht hij ook had: het reactief verstand was er nog steeds, verborgen, en veroorzaakte uiteindelijk weer een terugval. Vandaag de dag bestaat de staat van Clear echter en kan door iedereen worden bereikt. Vele duizenden scientologen over de hele wereld zijn Clear en het worden er elke dag meer. (Wat is Scientology?, pag. 245)

Met de bewering dat de door haar geboden verlossing uniek is, lijkt Scientology in paradoxale mate op de abrahamistische religies – het jodendom, het christendom en de islam.

Scientology onderwijst ook dat het na het behalen van de staat van Clear mogelijk is om tot zelfs nog grotere hoogten van spirituele vrijheid te gaan, namelijk de verschillende niveaus van Opererende Thetan. Opererende Thetan wordt gedefinieerd als een staat van zijn boven Clear, waarin de Clear “opnieuw vertrouwd is geworden met zijn aangeboren bekwaamheden”. Een Opererende Thetan is een wezen dat “bewust en uit eigen wil oorzaak is over Leven, Denken, Materie, Energie, Ruimte en Tijd”. (Wat is Scientology?, pag. 247 en pag. 274). In deze context betekent opererende “in staat tot handelen en dingen aan te pakken” (Scientology 0-8, pag. 424). Wanneer deze staat eenmaal geheel bereikt is, kan de thetan alles doen (Het Scientology Handboek, pag. lxxxv). Vandaar dat beweerd wordt, dat de bekwaamheden die de thetan in het verleden verloren is, opnieuw ontdekt worden als iemand door de OT niveaus gaat, tot hij uiteindelijk een staat van volledig bewustzijn, herinnering en bekwaamheid bereikt, als geest onafhankelijk van het lichaam en vrij van de eindeloze cyclus van geboren worden en sterven (Wat Is Scientology?, pag. 247). Deze staat lijkt enigszins op wat boeddhisten nirwana noemen.

Het pad, dat door scientologen gebruikt wordt om systematisch naar het hoogste niveau van bewustzijn – Totale Vrijheid – te gaan, wordt De Brug genoemd. Verschillende publicaties van Scientology bevatten een kaart waarop de volgorde van stappen staat vermeld die men moet nemen om dat doel te bereiken en de bewustzijnskenmerken die met elke van die staten verbonden zijn. Scientologen beweren dat hun ervaring de doelmatigheid van deze door L. Ron Hubbard uitgestippelde weg bevestigt en dat Scientology de bekroning is van een religieuze traditie die ten minste tienduizend jaar teruggaat tot de boeddhistische, hindoeïstische en vedische geschriften, evenals delen van de Keltische, Griekse en vroeg christelijke leerstellingen (De Phoenix Lezingen, hoofdstukken 1–3; Hoofdstukken 1–3; Het Scientology Handboek, p. lxxxix).

III.V. De Ethische Dimensie

Scientology onderwijst ook dat voortgang op De Brug het bereiken van hoge morele en ethische standaarden vereist en mogelijk maakt. In zijn Inleiding tot de Ethiek van Scientology, claimde Hubbard (pag. 5) dus dat “de basistechnologie van Ethiek” een belangrijke doorbraak in Scientology was.

Hubbard gebruikte de term “morele normen” om te verwijzen naar een gezamenlijk overeengekomen code van goed gedrag, (pag. 25), terwijl hij Ethiek definieerde als “de maatregelen die iemand neemt ten opzichte van zichzelf om op alle [acht] drijfveren optimaal voortbestaan te bereiken voor zichzelf en voor anderen” (pag. 19). Hubbard benadrukte de rationaliteit van ethisch gedrag: “Ethiek bestaat eigenlijk uit rationaliteit naar het hoogste niveau van voortbestaan” (pag. 18); “Als een morele code door en door redelijk zou zijn, zou deze tegelijkertijd als door en door ethisch kunnen worden beschouwd. Alleen op dit hoogste niveau zouden deze twee echter identiek aan elkaar kunnen worden genoemd.” (pag. 25)

Naarmate Scientology zich ontwikkelde, ontwierp ze een reeks gedragscodes die op bepaalde situaties van toepassing zijn. Eén ervan is de Auditor’s Code, een reeks beloften waar de auditor zich aan moet houden om professionele standaarden te handhaven. Een andere is de Supervisor’s Code, waarin de gedragsregels worden gedefinieerd waar personen die binnen de Scientology Kerk toezicht houden zich aan moeten houden. Er is ook de Erecode, een meer algemene reeks van grondstellingen die van toepassing zijn op menselijke relaties. Daarnaast is er de Code van een Scientoloog die voorziet in richtlijnen voor gedrag betreffende het in stand houden van mensenrechten en de verspreiding van Scientology in de hele wereld (Wat is Scientology?, pag. 730–737).

Scientology heeft haar eigen terminologie om te verwijzen naar gedrag, dat schadelijk is of een morele code waar men mee ingestemd heeft, overtreedt. Dergelijk gedrag wordt een overt genoemd. Een overt die iemand verbergt of ontkent, wordt een achterhoudsel genoemd. Bij auditing wordt onder andere aandacht gegeven aan overts en achterhoudsels waar de preclear mee in het reine moet komen.

Op een algemener niveau beschouwt Scientology goedheid in termen van “constructieve voortbestaanshandelingen” (Inleiding tot de Ethiek van Scientology, pag. 21). Aangezien constructie ook een mate van destructie in kan houden, moet de eerste groter zijn dan de laatste om als goed beschouwd te worden. Omgekeerd is alles wat meer destructief dan constructief is, per definitie slecht.

Op grond van deze definities verstrekt Scientology een manier waarop iemand zijn of haar ethiekniveau kan verhogen en zo het voortbestaan langs de acht drijfveren kan verbeteren. De “ethiek technologie” specificeert twaalf “ethische staten” of condities en geeft precieze stappen of formules waarmee iemand van een bepaalde conditie naar een hogere kan gaan. Helemaal onderaan is een conditie van verwarring, waar alleen maar wanorde bestaat in plaats van iets constructiefs. Helemaal bovenaan is een conditie van macht, waar bijna niets het voortbestaan in gevaar kan brengen. Tussen deze twee uitersten in zijn er verschillende andere condities, gerangschikt in de volgorde: verraad, vijandigheid, twijfel, last, geen-bestaan, gevaar, verval, normaal, toevloed en machtswisseling (Inleiding tot de Ethiek van Scientology, Hoofdstukken 3 en 4).

Hoewel scientologen de term “ethiek” gebruiken in een iets andere betekenis dan die welke er in de Westerse filosofische debatten aan wordt gegeven, is het duidelijk dat een ethische dimensie een fundamenteel onderdeel van Scientology is. In dit verband is ook het boekje De Weg naar een Gelukkig Leven van belang, dat door Hubbard geschreven werd als een “niet-religieuze morele code die geheel gebaseerd is op gezond verstand”. Terwijl de eenentwintig leefregels in dit boekje niet alleen voor scientologen bedoeld zijn, worden ze door scientologen als deel van hun morele code geaccepteerd. Verboden zijn seksuele losbandigheid, moord, diefstal, onwettige handelingen en schade berokkenen aan iemand van goede wil. Daarmee verbonden zijn: voor jezelf zorgen, matiging, van kinderen houden en ze helpen, ouders respecteren, een goed voorbeeld geven, waarheidsgetrouw zijn, een regering steunen die voor alle mensen werkt, de omgeving onderhouden en verbeteren, betrouwbaar zijn, verplichtingen nakomen, ijverig zijn, bekwaamheid ontwikkelen, de religieuze overtuigingen van anderen respecteren, anderen niet behandelen zoals jij niet behandeld wilt worden, anderen behandelen zoals jij behandeld wilt worden, en succesvol zijn.

Als praktische uitingen van dergelijke morele principes zijn door de Scientology Kerk opgerichte organisaties actief in anti-drugscampagnes, de rehabilitatie van drugsverslaafden en criminelen, het uitroeien van analfabetisme en het wegwerken van onderwijsachterstanden, de verbetering van de omgeving, het verlenen van hulp bij rampen en de verdediging van mensenrechten.

III.VI. De Sociale en Institutionele Dimensie

De kerkelijke structuur van de Scientology Kerk is gerangschikt in een hiërarchisch patroon, passend bij de niveaus die in de Brug naar Totale Vrijheid gedefinieerd worden. Op het laagste niveau van deze hiërarchie vind je de veldauditors en de Dianetics Counseling Groepen. Alleen of als deel van een Dianetics Counseling Groep kunnen veldauditors auditing en introductiediensten leveren tot het niveau waarop ze dat door hun training en autorisatie is toegestaan. Mensen die geïntroduceerd zijn in Scientology kunnen zo verder de Brug opgaan en worden dan verwezen naar een als Klasse V aangemerkte Scientology-organisatie voor verdere training en auditing.

Scientology missies vormen een tweede laag in de kerkelijke structuur. Dergelijke missies zijn vaak gelokaliseerd in delen van de wereld waar Scientology nog niet zo goed gevestigd is. Zij bieden introductiediensten in Dianetics en Scientology aan. Omdat ze geen volledige kerkstatus hebben, kunnen deze missies geen Scientology geestelijken trainen of inwijden. Het is echter de verwachting dat naarmate missies een grotere omvang en hoge getrainde leiders krijgen, ze uiteindelijk volwaardige Scientology kerken (Klasse V organisaties) zullen worden.

Klasse V organisaties vormen de derde structuurlaag. Ze mogen auditing aanbieden en training tot het niveau van Clear. Ze superviseren de activiteiten van veldauditors en missies en verzorgen basistraining voor geestelijken en zijn ook centra voor andere soorten rituele en gemeenschapsdiensten zoals genoemd in eerdere hoofdstukken. Klasse V organisaties voorzien in de kern van de dagelijkse door de Scientology Kerk aangeboden diensten.

In vier grotere centra over de wereld zijn kerken van een hoger niveau die de gevorderde Scientology auditing- en trainingsdiensten aanbieden. De deelnemers aan deze programma’s doen dat typisch op een intensieve fulltime basis, heel vaak in de verwachting om na terugkeer naar de lokale Scientology kerken waar ze vandaan kwamen binnen de Scientology Kerk als geestelijken dienst te blijven doen.

Een nog hoger niveau heeft de Flag Service Organisatie in Clearwater, Florida. Dit religieuze oord voorziet in verschillende talen in gevorderde auditing en de hoogste niveaus van auditortraining.

De hoogste niveaus van Scientology auditing worden geleverd op de Freewinds, een schip in het Caraïbisch gebied. Dit schip, dat het thuis is van de Flag Ship Service Organization van de Scientology Kerk, biedt ook ruimte voor conventies, seminars en gespecialiseerde cursussen die door scientologen uit alle delen van de wereld worden bijgewoond.

Het management van de wereldwijde operaties van de Scientology Kerk is gevestigd in kerkelijke gebouwen in Los Angeles. De Executive Director International wordt geassisteerd door elf senior uitvoerende functionarissen, elke waarvan toezicht houdt op een bepaalde activiteit of functie van de Kerk. De bureaucratische structuur van de Internationale Scientology Kerk (Church of Scientology International [CSI]) is enigszins vergelijkbaar met die van de rooms-katholieke kerk, hoewel de taken van de verschillende functionarissen in de CSI specifiek voor Scientology zijn en de door L. Ron Hubbard geopperde organisationele en administratieve theorieën weergeven.

De Scientology Kerk legt er bijzondere nadruk op dat de bij auditing en training gevolgde procedures precies zijn zoals door Hubbard gespecificeerd. Over zijn geschriften over Scientology wordt gesproken als de Geschriften. Deze geschriften hebben dus een functie die analoog is aan de heilige geschriften uit andere religies. De eindarbiter betreffende de orthodoxie en juiste toepassing in Scientology is het Religious Technology Center, dat door Hubbard voor dit doel werd opgericht.

Als consequentie van hun overtuiging dat ze onsterfelijke geestelijke wezens zijn, tekenen sommige leden van de Scientology Kerk beloften van eeuwige trouw aan Scientology en haar doelen. Deze individuen maken deel uit van een religieus broederschap, bekend als de Sea Organization. Ze dragen onderscheidende uniformen en leven in het algemeen in gemeenschappen. Ook op dit punt zijn er duidelijke overeenkomsten met religieuze ordes in bepaalde andere religies.

III.VII. De Materiële Dimensie

Net als de moskeeën in de islam, de kerken in het christendom en de tempels in het boeddhisme, het hindoeïsme en het jodendom, worden de Scientology kerken typisch gemerkt door speciale religieuze symbolen, vooral door twee elkaar overlappende driehoeken met erdoorheen gevlochten de letter S die staat voor Scientology. De driehoeken symboliseren fundamentele elementen in de Scientology doctrine. De hoeken van één driehoek staan voor Affiniteit, Realiteit en Communicatie die volgens Hubbard’s leerstellingen samen tot begrip leiden. De hoeken van de andere driehoek staan voor Kennis, Verantwoordelijkheid en Controle, die nodig geacht worden in alle gebieden van iemands leven.

Een ander algemeen symbool van Scientology is een zonnekruis, dat lijkt op het kruis van het christendom maar vier extra punten vanuit de kern heeft. De acht punten van het Scientology kruis vertegenwoordigen de acht bovengenoemde drijfveren. Dit kruis wordt gewoonlijk gedragen door geestelijken van de Scientology Kerk.

Andere officiële symbolen vertegenwoordigen Dianetics, het lidmaatschap van de Sea Organization, het bereiken van de staat van Opererende Thetan, en het lidmaatschap van Divisie 6 (de Publieke Divisie van de Scientology Kerk). Het gebruik van deze en andere geregistreerde symbolen wordt nauwkeurig geregeld door het Religious Technology Center.

Een ander deel van de materiële dimensie van Scientology is de E-meter, die in Scientology-publicaties beschreven wordt als een “religieus artefact, dat bij de biecht in de Kerk wordt gebruikt”. De E-meter is een noodzakelijk apparaat bij auditing, wat weer een fundamentele activiteit in Scientology is.

Ook onderdeel van de materiële dimensie van Scientology zijn haar vele publicaties, van bestsellerboeken als Dianetics tot de vele delen van de Research and Discovery Series, van Het Begrijpen van de E-meter tot De Achtergrond en Ceremoniën van de Scientology Kerk, van De Weg naar een Gelukkig Leven tot de bijna 3000 opgenomen lezingen van de heer Hubbard. Zoals al eerder gezegd, vormen de religieuze publicaties van Hubbard de Geschriften van Scientology. Verspreiding van deze publicaties wordt door de Scientology Kerk gezien als een middel naar Hubbard’s uiteindelijke doel om de hele planeet tot een staat van Clear te brengen.

IV. Conclusie
DOWNLOAD HET WITBOEK