Scientology volgt een lange traditie van religieuze gebruiken. Haar wortels liggen in de diepste overtuigingen van alle grote religies en in de doeleinden waar die naar hebben gestreefd, waardoor dus een religieus erfgoed wordt omvat dat net zo oud en gevarieerd is als de mens zelf.

Hoewel het is gebaseerd op de wijsheid van zo’n 50.000 jaar, is Scientology een nieuwe religie, die heeft ontdekt wat de basiswetten van het leven precies inhouden en die voor de eerste keer een werkbare technologie ontwikkeld heeft die kan worden toegepast om mensen in het hier en nu te helpen om tot een gelukkiger en meer spirituele vorm van bestaan te komen.

Het feit dat de ontwikkeling en de snelle verspreiding van Scientology voor een deel mogelijk werd gemaakt door de vooruitgang in de natuurwetenschappen in de eerste helft van de twintigste eeuw is opmerkelijk te noemen. Want het slaat een brug tussen de oosterse filosofie en de westerse manier van denken. Op die manier vertegenwoordigt Scientology de eerste keer dat de Mens wetenschappelijke methodologie heeft toegepast op vragen van spirituele aard.

De credo’s en codes van Scientology

Mensen die een religie aanhangen zijn middels credo’s en codes met elkaar verbonden.

Die credo’s geven uiting aan hun idealen, plichten, morele waarden en overtuigingen. Deze liggen in het verlengde van de doeleinden van de religie en versterken haar fundamentele leerstellingen.

De codes en credo’s van Scientology werden tijdens haar vormingsperiode in de vijftiger jaren door L. Ron Hubbard geschreven. Daarin werden de richtlijnen aangegeven voor het gebruik en de expansie van Scientology en die dienen daar vandaag de dag nog steeds voor.

Tot deze credo’s behoren codes voor de auditor, de supervisor, de manager en aanvullende codes aan de hand waarvan alle scientologen proberen te leven. Evenals dat voor Scientology zelf geldt, wordt de bruikbaarheid van deze principes door hun waarde bepaald. Scientologen houden zich aan deze voorschriften bij het toepassen van de Scientology technologie, in de omgang met anderen, en bij het besturen van hun groepen en het praktiseren van hun religie.

DE AXIOMA’S VAN DIANETICS EN SCIENTOLOGY

De Logica’s en Axioma’s vormen de representatie van de fundamentele waarheden van het leven en zijn de fundering waarop Dianetics en Scientology waren gebouwd. L. Ron Hubbard besteedde meer dan vijftig jaar aan het distilleren van de waarheid uit het totaal aan wijsheid dat door de Mens was verzameld en aan het dieper graven in de geheimen van het leven om deze Axioma’s te ontdekken.

Dit zijn de voornaamste beschouwingen en natuurwetten die de antwoorden van het leven en de wisselwerking met het fysisch universum bevatten. Dianetics en Scientology komen in hun totaliteit uit deze fundamentele waarheden voort. Alle latere ontdekkingen vallen binnen het gebied van waarheid zoals beschreven in de Logica’s en Axioma’s.

De Factoren omvatten die algemene consideraties waarmee het spel van het leven wordt gespeeld.

DE BRUG NAAR TOTALE VRIJHEID

Er zijn vele hogere staten van bestaan beschikbaar voor de Mens en deze zijn bereikbaar met behulp van Scientology. L. Ron Hubbard verschafte een nauwkeurige omschrijving van deze staten en verklaarde vervolgens hoe ze bereikt konden worden. Hij rangschikte ze in een tabel die grafisch elke stap omhoog laat zien.

L. RON HUBBARD
GRONDLEGGER VAN SCIENTOLOGY

Als de grondlegger van de Scientology religie en als de enige auteur van haar geschriften, wordt L. Ron Hubbard gerespecteerd door scientologen over de hele wereld. Hij wordt niet herinnerd als een man om geadoreerd of aanbeden te worden, maar als een man wiens erfenis de religie van Scientology is die nog steeds voortleeft. Enig begrip van zijn achtergrond illustreert hoe hij tot de ontdekking van de waarheden van de Scientology religie is gekomen.

Om meer te weten te komen over wat scientologen geloven en belijden, zijn de beste bronnen van informatie de volgende boeken van L. Ron Hubbard – Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand en Scientology: Een Nieuwe Kijk op het Leven.

Een volledige beschrijving van de religie, de vele Kerken en de daarmee samenhangende sociale verbeteringsprogramma’s kunnen op het internet gevonden worden op scientology.nl en het Scientology Videokanaal.

DOWNLOAD HET WITBOEK