In oktober 1997 deed het Italiaanse Hooggerechtshof (het Hof van Cassatie) een monumentale uitspraak ter erkenning van de religieuze oprechtheid van Scientology. Deze beslissing van de hoogste rechtbank in Italië wordt vandaag de dag erkend door toonaangevende gerechtelijke autoriteiten en geleerden als een cruciale beslissing die belangrijke standaards neerzette betreffende de definitie van religie in de Europese Gemeenschap.

“...omdat de Scientology Kerk in de VS als een religieuze groepering erkend is, zou het in Italië ook erkend moeten zijn en dus toegestaan moeten worden om haar diensten in praktijk te brengen en bekeringsactiviteiten uit te voeren...”

Het Hof analyseerde de criteria voor het definiëren van een religie grondig, en benadrukte dat de overheid niet de plicht heeft vrijheid van religie te beperken en concludeerde als volgt:

Scientology is een bonafide religie waarvan de activiteiten, zonder uitzondering, typerend [zijn] voor alle religieuze bewegingen.

Godsdienstwetenschappers, zo merkte het Hof op, bevestigen dat Scientology een religie is, waarvan het doel “de bevrijding van de menselijke geest is door de kennis van de goddelijke geest die zich in elk menselijk wezen bevindt”.

In het bereiken van haar beslissing, trok het Hof een directe vergelijking tussen de religieuze praktijken en fondsenwervingen van de Scientology Kerk en die van de katholieke kerk en andere religies:

Dezelfde religies die, volgens de rechters van het Hof van Beroep, de ‘gebruikelijke manier van denken’ zouden moeten hebben gepresenteerd wat betreft het onderwerp religie, die altijd al van hun gelovigen vereisten om donaties te maken die, in de begindagen van deze religies, veel verder gingen dan de symbolische donaties die vandaag de dag vereist zijn.

Het Hooggerechtshof analyseerde de criteria grondig voor het bepalen van wat religie is en kwam tot de conclusie dat Scientology een bonafide religie is. Het Hooggerechtshof verwierp de definitie van religie die door het Hof van Beroep gebruikt werd en vond dat de lagere rechtbank zich had vergist door de definitie alleen maar van joods-christelijke begrippen te nemen:

Een systeem van overtuigingen dat gebaseerd is op de aanname van het bestaan van een Opperwezen, die een directe relatie met mensen had en die zij moeten gehoorzamen en vereren... [Zo’n] definitie van religie, die op zich partijdig is omdat deze uitsluitend afgeleid is – zoals beweerd – van religies die voortkomen uit de Bijbel, is vanuit vele gezichtspunten gezien onwettig; het is gebaseerd op filosofische en sociaal-historische veronderstellingen die niet correct zijn.

De definitie van de lagere rechtbank zou het boeddhisme, taoïsme of elke “polytheïstische, sjamanistische of animistische religie” ook uitsluiten. Het Hooggerechtshof vond daarom dat deze beperkende definitie de Italiaanse Grondwet schond.

CRITERIA WAARUIT BLIJKT DAT SCIENTOLOGY ONDER DE DEFINITIE VAN RELIGIE VALT

Het Hooggerechtshof stuurde de zaak terug naar het Hof van Beroep voor een heroverweging, waarbij ze een gedetailleerd advies kregen over de toe te passen criteria met betrekking tot Scientology als een religie. Het Hooggerechtshof gaf het Hof van Beroep opdracht om Italiaanse en andere buitenlandse administratieve en gerechtelijke beslissingen over Scientology in overweging te nemen die, verklaarde het gerechtshof, duidelijk relevant waren. Daarnaast gaf het Hof uitdrukkelijk opdracht aan de lagere rechtbank om de meningen van zowel experts als de gezichtspunten van parochianen van de Scientology Kerk in Italië in overweging te nemen.

EXPERTS ZIEN SCIENTOLOGY OVER HET ALGEMEEN ALS EEN RELIGIE

Het Hooggerechtshof instrueerde de lagere rechtbank om de gezichtspunten van geleerde autoriteiten en experts op het gebied van religie te onderzoeken, niet die van het algemene publiek, om te bepalen of Scientology “in het algemeen gezien wordt” als een religie. Het Hof merkte op dat het irrationeel is om op de consensus of de mening van de meerderheid van het publiek te vertrouwen om te bepalen of een geheel van overtuigingen religieus van aard is, omdat in deze omstandigheden religieuze minderheden niet de bescherming zouden krijgen waar ze recht op hebben. Integendeel, wat er nodig is “is een goed doordachte, rationele evaluatie van de beschikbare elementen voor een uitspraak”, niet iets wat is gebaseerd op “intuïtie, indrukken, gevoelens en gemoedstoestanden...”

BEWEERDE RELIGIOSITEIT VAN SCIENTOLOGY DUIDELIJK IN ORGANISATORISCHE DOCUMENTEN

Het Hooggerechtshof concludeerde dat de organisatorische documenten van de Kerk duidelijk bewijs leveren van haar religieuze aard, aangezien deze documenten doorslaggevende taal bevatten over het religieuze credo van de Kerk en haar uiteindelijke doel om kennis van God te verkrijgen, principes waarbij het Hof opmerkte dat die gangbaar zijn in vele religies. Dat de organisatorische documenten van de Kerk verwijzen naar de “wetenschappelijke” benadering van Scientology principes en technieken, maakte de bevinding van religiositeit niet nietig, omdat deze principes en technieken bedoeld zijn om een specifiek spiritueel doel te bereiken. Sterker nog, het Hooggerechtshof herinnerde zich dat christelijke kerken nog steeds als religieus beschouwd worden ook al definieerde Thomas van Aquino “theologie als een wetenschap”.

VERWERPING VAN VALSE BESCHULDIGINGEN TEGEN DE KERK

Het Hooggerechtshof behandelde – en verwierp – een aantal valse beschuldigingen met betrekking tot de manier waarop de Scientology Kerk fondsenwerving verricht. Veel rechtbanken in andere landen, alsook administratieve overheidsorganen zoals de Internal Revenue Service in de Verenigde Staten, hebben deze beweringen van commercie afgewezen, en het Italiaanse Hooggerechtshof vond ook dat deze valse beschuldigingen geen grond hielden.

BESCHULDIGINGEN VAN APOSTATEN NIET BETROUWBAAR

Het Hooggerechtshof verwierp opruiende en grove beweringen van ontevreden apostaten op grond van het feit dat ze geen geloofwaardige getuigen zijn. Het Hof bekritiseerde het Hof van Beroep vanwege haar verzuim om de informatie van dit soort mensen te verifiëren, om de redenen voor hun vervreemding van Scientology vast te stellen en om te bepalen of hun uitspraken werden verzameld tijdens een gerechtelijke procedure waar hun geloofwaardigheid zou kunnen worden onderzocht en getest. Het Hof verwierp de getuigenissen van voormalige, ontevreden leden als inherent ongeloofwaardig en onbetrouwbaar bewijsmateriaal.

BIJDRAGEN IN SCIENTOLOGY WORDEN UITSLUITEND GEBRUIKT VOOR RELIGIEUZE DOELEINDEN

Het Hof concludeerde dat het “onlogisch” zou zijn om ongunstige gevolgtrekkingen te maken van interne kerkelijke directieven die bepaalde medewerkers instrueerden “om geld te verdienen” voor de Kerk. Het is een onontkoombaar feit dat alle religieuze activiteiten support nodig hebben door middel van financiële steun. Het Hof wees erop dat de financiële directieven geen deel uitmaakten van de doctrinaire basis van de Scientology religie, dat zij een de minimis van de Scientology Kerk literatuur uitmaken (bestaande uit slechts één of twee van de meer dan 8000 directieven); dat ze alleen gericht zijn aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de financiële zaken van de Kerk, niet voor parochianen of zelfs personeel in het algemeen; en dat, in ieder geval, de directieven de voorwaarde stellen dat de fondsen uitsluitend voor religieuze doeleinden van de Kerk gebruikt mogen worden.

SCIENTOLOGY FONDSENWERVINGSTECHNIEKEN ZIJN TOEPASSELIJK

Het Hooggerechtshof verwierp eveneens de manier waarop de overheid zich verlaat op interne directieven die medewerkers aanmoedigen fondsenwervingstechnieken te gebruiken om parochianen aan te moedigen boeken te kopen of religieuze diensten te ontvangen. Het Hof merkte op dat de directieven alleen gericht zijn aan medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het promoten van de religieuze materialen of diensten in kwestie. Dergelijke methoden, merkte het Hof op, zijn veel minder streng dan bijvoorbeeld de doctrine van boetedoening die de katholieke kerk heeft gebruikt om gelovigen ervan te overtuigen te boeten voor hun zonden en om het vagevuur te vermijden door de gedwongen aankopen van aflaten.

VASTE DONATIES IN SCIENTOLOGY NIET ONGEBRUIKELIJK VOOR RELIGIES

Het Hof gaf opdracht dat geen ongunstige gevolgtrekkingen getrokken mogen worden over de praktijk van het aanvragen van vaste bijdragen in ruil voor religieuze diensten, en merkte op dat deze methode van fondsenwerving niet ongebruikelijk is bij de verschillende religies. Zoals het Hof opmerkte, “tot niet zo lang geleden was het gebruikelijk dat soortgelijke lijsten, die niet minder gedetailleerd en precies waren, op de deuren van verscheidene sacristieën van de katholieke kerken werden vertoond en soortgelijke informatie was in ieder geval gemakkelijk voorhanden door de plaatselijke priesters te vragen naar die diensten...”

SCIENTOLOGY DIENT EEN RELIGIEUS, NIET COMMERCIEEL DOEL

Het Hof verwerpt beschuldigingen dat medewerkers van de Kerk zich bij elkaar aansloten om te profiteren van de activiteiten van de Kerk. Dergelijke beweringen zijn onlogisch aangezien alle fondsen binnen de Kerk blijven en individuen hadden “geen enkele mogelijkheid – zelfs niet in de toekomst – om te delen in de inkomsten ervan”.

STRAFRECHTELIJKE VERVOLGING VERWORPEN: SCIENTOLOGY EN RELIGIEUZE VRIJHEID VAN BLAAM GEZUIVERD

De beslissing van het Italiaanse Hooggerechtshof door Scientology te erkennen maakte een einde aan meer dan 10 jaar van religieuze verdrukking door pogingen om de Scientology religie te onderdrukken door haar praktijken strafbaar te stellen.

De lange strafrechtelijke zaak tegen functionarissen van de Kerk kwam neer op niets minder dan een aanval op legitieme en beschermde religieuze rechten. In december 1986, deden 450 carabinieri een inval in elke Scientology Kerk en Missie in het land, namen hun religieuze materialen in beslag en sloten ze. Vervolgens werden in juni 1988, 26 scientologen gearresteerd en gevangengezet op grond van misleidende beschuldigingen. De gerechtelijke vervolging interviewde toen meer dan 900 getuigen. Aan het einde ervan werden 75 personen aangeklaagd.

Toen de zaak in 1991 voor het gerecht kwam, werd het overweldigende en ondubbelzinnige bewijs door de Kerk en haar parochianen geleverd dat de praktijken van Scientology onbetwistbaar religieus van aard zijn. En inderdaad, als gevolg van het bewijs dat naar voren werd gebracht, oordeelde de Milaanse Rechtbank in het voordeel van de Kerk, maar op verzoek van de overheid werd de zaak twee keer naar het Italiaanse Hooggerechtshof doorgestuurd.

Na de monumentale uitspraak van het Hooggerechtshof in 1997, bevestigde het Milaanse Hof van Beroep echter de uitspraak van de rechtbank in 1991 ten gunste van de Kerk en haar parochianen, en werd de zaak toen beslist met een volledige zuivering van blaam van de Kerk en haar parochianen.

HOOGGERECHTSHOF ERKENT BELASTINGVRIJSTELLING

In 2001 bevestigde het Italiaanse Hooggerechtshof opnieuw de religieuze oprechtheid van Scientology. De Kerk had beroep aangetekend tegen een besluit van het Milaanse Belastingkantoor om inkomstenbelasting voor de jaren 1982 en 1983 op te leggen. De Milaanse Fiscale Rechtbank ondersteunde de aanslag van de Belastingdienst, evenals de Regionale Fiscale Rechtbank van Milaan in april 1997. Er werd een beroep ingediend bij het Italiaanse Hooggerechtshof, die haar beslissing op 22 oktober 2001 uitbracht.

De beslissing van de Afdeling Belastingen van het Hooggerechtshof annuleerde de uitspraak van de Regionale Fiscale Rechtbank en zond de zaak terug, waarbij het opnieuw onderzocht moest worden door een andere afdeling van de Regionale Fiscale Rechtbank dan die ene die de aanslag ondersteunde. Het Hooggerechtshof stelde dat de lagere rechtbank verzuimd had rekening te houden met de “talrijke en nu meerderheid” van de jurisprudentie, inclusief die van het Hooggerechtshof zelf, die de religiositeit van Scientology en hun organisaties bevestigen. Het Hooggerechtshof merkte verder op dat Scientology als een religieuze organisatie wordt gezien, niet alleen in de Verenigde Staten maar ook in andere Europese landen.

SCIENTOLOGY VANDAAG DE DAG IN ITALIË

Vandaag de dag groeit de Scientology religie voorspoedig in Italië, met honderdduizenden scientologen en honderden Scientology Kerken, missies en groepen in het hele land.

Scientology is volledig ontwikkeld in haar theologische leer, religieuze praktijk en organisatie. De omvang en reikwijdte van de religie behelst meer dan 11.000 Scientology Kerken, missies en verwante organisaties in 167 landen die in de religieuze behoeften van miljoenen parochianen voorzien.

DOWNLOAD HET WITBOEK