Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

II. Het Probleem van het Behouden van Heilige Kennis

II.I. Esoterische Kennis en Scientology Technologie

Esoterische kennis bestaat binnen religieuze systemen in twee vormen. De eerste vorm behelst speciale methodes en geschriften met verhullingen, coderingen. Er wordt verondersteld dat het openbaren van verborgen kennis en deze toegankelijk maken voor allen die dat maar willen, deze omzet in profane, of seculiere, kennis, die ontdaan is van haar heilige kracht en het vermogen tot transformeren.

De tweede vorm van esoterische kennis volgt het principe van openheid en beschikbaarheid. De unieke kennisstructuur is echter zo, dat als de leerling de eerdere stadia niet beheerst, hij het volgende niveau niet zal kunnen begrijpen. Met andere woorden, esoterische kennis komt voort uit een situatie waarin het noodzakelijk is om eerst alle eerdere niveaus van een gedetailleerde keten van persoonlijke vooruitgang te voltooien. Elke stap bevat in wezen een miniatuur van alle overige stappen. Esoterische kennis wordt dus niet ontwikkeld op basis van een verlangen naar codering en het verhullen van kennis, maar op basis van de eenvoudige omstandigheid dat iemand die het hoogste kennisniveau heeft bereikt zijn kennis, ook al zou hij dat willen, niet kan overbrengen op iemand die de vereiste voorliggende stadia van interne transformatie en verandering van bewustzijn nog niet volledig heeft voltooid. Het enige wat de bezitter van de hoogste kennis kan doen, is de leerling door alle voorvereiste stappen loodsen.

Esoterische kennis in Scientology is van dit laatste type. Als we “confidentieel” zien op enkele van de stadia binnen de Scientology kennis, betekent het dat het hier om kennis gaat die alleen aan iemand kan worden overgebracht die alle voorgaande niveaus heeft voltooid.

Scientology is in wezen een zeer open religieus systeem. Iedereen die ooit de behoefte heeft gevoeld het pad en de spirituele boodschap van Scientology te accepteren, kan rekenen op aandacht en ondersteuning. En de weg naar de waarheid vordert naar gelang hij of zij zelf naar spirituele identiteit zoekt. Het is daarbij echter nodig te beseffen dat het centrum van spiritualiteit in Scientology met name ligt bij iemands eigen en persoonlijke ervaring en besef van zijn spirituele identiteit, een herboren spiritueel onsterfelijk zelf. Om die reden is het “verhaal”, de “vertelling” over deze ervaringen maar in zeer beperkte mate mogelijk, niet omdat de spirituele begeleiders deze ervaring verbergen, maar simpelweg omdat de essentie van deze ervaringen dusdanig is dat deze niet in woorden uitgedrukt of overgebracht kan worden. Natuurlijk bestaat er in Scientology een verzameling “getuigenissen” over het persoonlijke pad en de transformatie die iemand heeft ervaren als hij, bijvoorbeeld, een hoger niveau van bewustzijn van zijn onsterfelijke zelf bereikt. Toch is het precies dat, een “getuigenis” (een zeer belangrijke nodige vertelling), en geen uitweiding over de heilige kennis. Als je deze getuigenissen beluistert of leest, dan kom je tot het besef dat de verteller heel erg zijn best doet zijn ervaring te omschrijven, om zijn kennis te delen, maar dat eigenlijk niet kan.

Derhalve bestaat de eis van nauwgezette bescherming en zeer exacte naleving van de technologie van Scientology en de steeds maar herhaalde eis om niet aan de volgende stap te beginnen voordat het voorafgaande materiaal helemaal beheerst wordt. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan de procedure van het ophelderen van de betekenis van aparte woorden. Deze hoge mate van aandacht voor het ophelderen van de betekenis van de woorden is wederom een gedeelde eigenschap van Scientology met de andere grote religieuze tradities en rechtvaardigt dat Scientology kennis als heilig beschouwd kan worden.

Er kan vanuit gegaan worden dat de procedure van het ophelderen van woorden en hun betekenis en het verkrijgen van heilige kennis, deel uitmaakt van het hoofddoel van Scientology: het verhelderen van, de acceptatie verwezenlijken van, en het begrip bewerkstelligen van de ware spirituele aard van het oneindige zelf.

II.II. Procedures voor de toelating tot Kennis als een Technologie voor het Verkrijgen van de Hoogste Niveaus van Bewustzijn Niveaus van Zelfidentificatie: Van Preclear tot het Hoogste Niveau van het Spirituele Zijn

De eis van een doorlopend helder bewustzijn en zelfbewustzijn (het van zich afschudden van de droom van de dagelijkse routine), en formele rationaliteit – die zo georganiseerd is dat iemand zonder het voltooien en verkrijgen van een helder begrip van de lagere niveaus, niet voort kan gaan naar de hogere niveaus van bewustzijn van het ware zelf – heeft allereerst een hiërarchische structuur van kennis en ten tweede procedures voor toelating tot kennis tot gevolg. In de cultuur van religieus onderwijs, waar een verandering van bewustzijn en zelfbewustzijn voor de student wordt nagestreefd, maar waar de overdracht naar deze nieuwe staat van zelfbewustzijn onmogelijk is, wordt binnen die cultuur van religieus onderricht het toelatingsproces absoluut noodzakelijk. Hieruit vloeit nog een belangrijke eigenschap van Scientology als heilige cultuur voort: De geschriften van Hubbard – de geschriften met Scientology kennis van de kerk – zijn de middelen waarmee de student zijn bewustzijn en zelfbewustzijn kan veranderen. Dit gegeven is kenmerkend voor het axiomatische element van de geschriften van Hubbard. Er bestaan korte klassieke teksten, die bedoeld zijn voor dieper reflectie, waarbij een verandering van begrip van het innerlijke zelf van de student plaatsvindt, wat wil zeggen, dat hij door zijn herhalende pogingen om de geschriften (van Hubbard) te bevatten, een steeds dieper begrip van zichzelf en zijn ware innerlijke zelf verkrijgt. Scientology biedt de mogelijkheid om deze contemplatie in praktijk te brengen, voor groepen, samenwerkende duo's en het individu (solo). Deze praktijk is ook een overeenkomst van Scientology met andere religies en structureert, om precies te zijn, op zeer nauwgezette wijze wanneer de ervaring van reflectie over heilige geschriften geen ervaring van het ontvangen van nieuwe informatie is, maar een ervaring van verandering van zelf (voor de parochiaan), of een ervaring van zuivering van zelf (voor de instructeur), wat zou moeten leiden tot een helder bewustzijn en zelfbewustzijn na hard werk.

Wanneer we zeggen dat kennis en zelfbewustzijn niet kunnen worden overgedragen, dan spreken we dus over de noodzaak van een procedure die de student helpt bij het verwerven van die kennis (de kennis van het ontdekken van zelf).

Wanneer we zeggen dat kennis en zelfbewustzijn niet kunnen worden overgedragen, dan spreken we dus over de noodzaak van een procedure die de student helpt bij het verwerven van die kennis (de kennis van het ontdekken van zelf). Het wil zeggen dat een formeel ontwikkeld systeem van overdracht van het ene niveau van heilige kennis naar het volgende niveau nodig is.

Met hulp van een leraar (of zelfstandig in bepaalde stadia), doorloopt de student alle stadia van pre-Clear (iemand die, door Scientology auditing of spirituele counseling, meer over zichzelf en het leven in het algemeen te weten komt), tot aan het hoogste niveau van Opererende Thetan.

Als we de bovengenoemde kenmerken van esoterische kennis die inherent zijn aan Scientology (met name in hiërarchie, striktheid en de onveranderlijke opvolging van stadia), in overweging nemen, dan heeft Scientology een zeer indrukwekkend systeem voor een spirituele route ontwikkeld, dat tevens een aanwijzing is voor een stabiele en veelbelovende spirituele cultuur.

II.III. “De Brug naar Totale Vrijheid” staat centraal en is de Basis van het Theologische Systeem van Scientology

Zelfs wanneer een religieuze beweging eenmaal een georganiseerde kerk is geworden, heeft ze nog niet altijd een uitgebreid systeem van doctrines. Het bestaan van een systeem van doctrines is een aanwijzing voor de volwassenheid van een religieuze beweging en is dan ook over een langere tijd tot stand gekomen. Niettemin heeft Scientology, zoals al waargenomen werd in de geschiedenis van religieuze bewegingen, in zeer korte tijd een credo en spiritueel opleidings- en trainingssysteem ontwikkeld. Het snel bereiken van deze spirituele en organisatorische volwassenheid vindt zijn reden in het goed ontwikkelde, geformaliseerde en gedetailleerde systeem van niveaus van spirituele transformatie en spirituele identiteit. Dit systeem kan enigszins vergeleken worden met andere systemen van spirituele verlichting en zuivering die de voornaamste bezigheid waren van vele andere ordes en die enkele traditionele kerken hebben gezuiverd en gered.

Theologische systemen kunnen worden onderverdeeld in twee soorten katafatisch en apofatisch.

Een katafatisch systeem is een systeem, dat de mogelijkheid (of het vermogen) veronderstelt dat de hoogste religieuze ervaring in woorden uitgedrukt kan worden. Apofatisch gaat ervan uit dat de hoogste kennis en hoogste waarden niet in woorden uit de drukken zijn. Daarom vormt het katafatische systeem gedetailleerde en uitgebreide beschrijvingen van een godheid en een goddelijke structuur van de waarneembare en onwaarneembare wereld. Het apofatische systeem kent geen beschrijving van het Opperwezen omdat dit vanuit het gezichtspunt van dit systeem onmogelijk is. Toch biedt de apofatische theologie een systeem om tot de hoogste kennis te komen, die wordt verkregen door de formele instructies van een leraar op te volgen.

Het is duidelijk dat Scientology beide theologische systemen bevat, maar dat de apofatische theologie overheerst. Scientology wordt dus niet zozeer gekenmerkt door de beschrijving van de nieuwe staten van zelf, als wel door de beschrijving van de strategie om deze hogere staten te bereiken.

De Brug naar Totale Vrijheid is een metafoor voor het pad van spirituele transformatie. Dit pad bestaat bij een meerderheid van de religieuze culturen en theologische systemen. Toch zijn het voornamelijk ordes die het theologische pad tot spirituele reiniging centraal stellen, dat gezien wordt als formele volgorde van staten van zelfbewustzijn, die hiërarchisch zijn vormgegeven.

Strikt genomen is dit hiërarchische systeem – De Brug naar Totale Vrijheid – de boodschap waar de Scientology Kerk de wereld en haar volgers mee benadert.

Deze boodschap bevat fundamentele thema’s die de structuur van de Brug vormen. Alle belangrijke theologische concepten (over het Absolute, de status van de mens, het begrip verlossing), de geestelijke missie en de organisatorische structuur van de Scientology Kerk, vloeien voort uit de structuur van de Brug, die wordt gezien als een weg van persoonlijke transformatie en persoonlijk begrip van iemands universele rol.

III. De Structuur van de Spirituele Boodschap van Scientology
DOWNLOAD HET WITBOEK