IV. Begrip van het Absolute: Structuren van Nieuw Bestaan, de Hoogste Bestaansvormen

Begrip van het Absolute ligt aan de basis van vele theologische systemen. Bij de bespreking van dit onderwerp moet niet alleen op het geschreven woord maar ook op mondelinge verklaringen worden vertrouwd.

Bij het onderzoeken van enkele kenmerken van het Scientology concept van het Absolute, vergeleken we deze met de denkbeelden over het Absolute zoals die in andere theologische systemen zijn vastgelegd.

IV.I. Persoonlijk of Onpersoonlijk Bestaan

Het hogere bestaan, of Absolute, heeft een onpersoonlijk karakter, een vorm van bestaan van zowel het persoonlijke spirituele wezen en van alle creaties die voortkomen uit het creatieve spel dat de almachtige en eeuwige zelf speelt.

IV.II. Continuïteit of Discontinuïteit in Gedrag Tussen het Fysisch Universum (MERT) en het Spirituele Wezen

Hoewel dit probleem niet in algemene vorm naar voren wordt gebracht en het als zodanig ook niet van belang is bij de spirituele belijdenis, moet met grote stelligheid worden erkend dat de relaties tussen de creator en de gecreëerde wereld ( bestaande uit Materie, Energie, Ruimte en Tijd, die het acroniem MERT vormen) zijn verstoord, wat wil zeggen dat er tussen beide geen geleidelijke of voortdurende transitie plaatsheeft. Het Absolute (tot de mate dat dit abstracte onderwerp vanuit praktisch oogpunt van belang is) wordt gezien als een innerlijke essentie, die kan worden bereikt door het Spirituele Wezen en iedereen wacht die het persoonlijk pad van de Brug naar Totale Vrijheid doorloopt.

IV.III. Het Probleem van Openbaring in Scientology

Openbaring wordt in Scientology eenmalig en volledig verstrekt door de persoonlijkheid, het leven en de teksten van L. Ron Hubbard. Om die reden hebben de leden van de kerk de taak om de boodschap van Hubbard te bestuderen en toe te passen. Hier ligt de basis voor de voortdurende verwijzingen naar teksten en uitspraken van Hubbard. De functie en rol van Hubbards teksten bij de preek, de diensten en dagelijkse werkzaamheden van de geestelijken en leden van de kerk, vertegenwoordigt de rol van Openbaring.

IV.IV. Verbaal en Non-verbaal Begrip van het Absolute

In Scientology is het non-verbale begrip van het Absolute een typisch kenmerk van de apofatische theologie. Het apofatische begrip van het Absolute is verbonden met het formele praktische karakter van de spirituele tradities van Scientology waarin de aandacht meer uitgaat naar het bereiken van die staat, dan het beschrijven ervan. De reis naar hogere staten van bewustzijn – die strak vormgegeven is – is uniek voor de apofatische theologie. Kenmerkend voor de apofatische theologie is de vooronderstelling dat het onmogelijk is om de hogere staten van bewustzijn onder woorden te brengen. Daarbij wordt er zelfs vanuit gegaan dat woorden de ervaring van het Absolute alleen maar verstoren. Scientology is daarin een klassiek voorbeeld van een apofatisch religieus systeem.

Michael A. Sivertsev, Ph.D.
Moskou
juli 1995

Auteur
DOWNLOAD HET WITBOEK