III.
DISCIPLINE IN DE SEA ORGANIZATION BEKEKEN VANUIT DE CONTEXT VAN VERGELIJKBARE RELIGIEUZE ERVARINGEN

Zoals hierboven al is vermeld, hebben veel religieuze tradities hun toevlucht gezocht tot spirituele bestraffingen teneinde de leden op te leiden tot hogere staten van spiritueel leven of om een gelovige die in de fout is gegaan te corrigeren. Die bestraffingen hebben in de geschiedenis onder andere bestaan uit ecclesiastische onderzoeken, formele vermaningen, gerechtelijke besluiten, penitenties (gebeden, vasten, stilte, afzondering, lichamelijk werk, enz.), schorsing en als laatste middel verbanning en excommunicatie. Net als de meeste andere religies heeft de Scientology Kerk procedures voor ontrouwe leden. Die procedures worden vermeld in de diverse beleidsnotities en Flag Opdrachten die zijn uitgegeven door L. Ron Hubbard.

Als geleerde van religies in de wereld kan ik bevestigen dat de methoden van bestraffing in de Sea Org standaard zijn en niet wezenlijk afwijken van andere religieuze praktijken. Ik kan ook bevestigen dat ik zelf ook vele soortgelijke straffen heb ondergaan toen ik lid was van de orde der minderbroeders (franciscanen) van 1958–64. De belangrijkste vormen van bestraffing verdienen enig commentaar.

...ik [kan] bevestigen dat de methoden van bestraffing in de Sea Org standaard zijn en niet wezenlijk afwijken van andere religieuze praktijken. Ik kan ook bevestigen dat ik zelf ook vele soortgelijke straffen heb ondergaan toen ik lid was van de orde der minderbroeders (franciscanen)...

Communicaties van Sea Org leden met de buitenwereld zijn veel uitgebreider dan wat er toegestaan wordt binnen de kloosterregels van vele christelijke religieuze ordes of boeddhistische monniken in Japan en elders. Ongeschoeide karmelieters worden bijvoorbeeld alle contact met de buitenwereld ontzegd, nadat zij uit vrije wil tot de orde zijn toegetreden. Tijdens mijn noviciaat (het eerste jaar van intrede) in de Orde van Minderbroeders had ik minimaal contact met de buitenwereld en dan nog alleen met expliciete toestemming van mijn novice meester. In de periodes waarin leden van religieuze ordes een religieuze retraite hebben zijn zij afgescheiden van werelds contact. Religieuze ordes van nonnen zoals de clarissen leggen strenge contactuele beperkingen op aan de leden van de orde, zelfs gezinsleden mogen maar drie of vier keer per jaar op bezoek komen en dan nog voor hooguit 2 uur per keer. Kloosternonnen kunnen geen rechtstreeks lichamelijk contact hebben met gezinsleden en moeten met hen spreken door een scherm dat het zicht belemmert. Bovendien worden katholieke ontrouwe leden van religieuze ordes en van de clerus, ook diegenen die ten prooi vallen aan alcohol en drugs in retiro geplaatst, of in afgezonderde rehabilitatie, tot zij weer beter zijn en hun plicht weer kunnen vervullen. Het feit dat Sea Org leden een periode van beperkte afzondering van de wereld ondergaan gedurende een rehabilitatie komt overeen met algemene religieuze praktijken over de hele wereld.

De reglementen van alle christelijke religieuze ordes vereisen dat de monniken, broeders en nonnen een gelofte afleggen van gehoorzaamheid en centraal aan die gelofte ligt een spirituele houding van nederigheid. Teneinde die nederigheid te oefenen wordt er van de leden van religieuze ordes regelmatig verlangd om deemoedige taken en lichamelijk werk te verrichten dat voor buitenstaanders vernederend en onterend zou lijken. Toen ik in opleiding tot priester was als franciscaanse broeder, heb ik toiletten schoongemaakt, aardappelen geschild, de tuin geschoffeld, onkruid uit scheurtjes in trottoirs getrokken, de was gedaan en opgevouwen, en gangen gedweild. Men kan aansporingen tot nederigheid vinden in het reglement van St. Benedictus, hoofdstuk 7. Het Benedictijnse motto is Ora et labora (“Bid en werk!”) en daar wordt mede onder verstaan de meest nederige taken voor zowel de laagste van de novices als de meest verheven abt. In de Japanse zenboeddhistische kloosters wordt van degenen die satori (verlichting) nastreven vaak verlangd door hun spirituele meesters dat zij steeds weer opnieuw schijnbaar totaal zinloze taken uitvoeren, zoals het steeds maar weer vegen van een vlekkeloos schone vloer. Het feit dat Sea Org leden, die een gelofte afleggen van een miljard jaar dienstbaarheid, wellicht wel opgedragen krijgen om lichamelijk werk te verrichten en huishoudelijke en zelfs vernederende taken te volbrengen, vooral als deel van een periode van rehabilitatie of bestraffing, zal geen enkele theologische wetenschapper verbazen.

Mensen die het kloosterleven leiden, zoals de cisterciënzers en de trappisten, hebben vaak nachtwaken, waarbij zij dan slechts drie tot vier uur per nacht slapen. Tijdens die nachtwaken voeren de monniken rituele psalmodieën uit en mediteren zij in stilte. Ik heb zes jaar lang zo geleefd als broeder. Gedurende mijn jaar als novice stond ik op om 00:30, psalmodieerde ik een uur lang, mediteerde nog een uur, ging weer naar bed en stond weer op om 7:30 voor het gebed voor nog meer psalmodiëren en de ochtendmis. Het is een standaardpraktijk bij de trappisten om op te staan om 3:15 voor een gezamenlijk gebed en meditatie. Veel monniken en nonnen ondernemen zelfs pijnlijke zelfkastijding zoals flagellatie van het lichaam op vrijdag ter nagedachtenis van de flagellatie van Jezus voor zijn kruisiging. Oosterse yogi’s gaan zelfs zover dat zijn hun lichaam doorboren met spijkers om te tonen dat de geest de baas is over materie. In vergelijking met die spirituele bestraffingen verbleken de praktijken van de Scientology Kerk.

Leden van verschillende religieuze ordes worden ’s nachts vaak “ingesloten” en “onder toezicht” geplaatst zonder een “gevangene” te zijn. Kloosters in de Verenigde Staten en elders in de wereld worden ’s nachts afgesloten. In de nonnenkloosters van de ongeschoeide karmelieters en clarissen worden afzonderlijke delen ook nog eens afgesloten door poorten en barrières binnenshuis. Wanneer novices opgeleid worden en wanneer ontrouwe monniken en nonnen onder restrictie geplaatst worden, worden zij scherp in het oog gehouden en mogen zij zelfs alleen maar in bepaalde delen van het klooster komen. Ik heb die restrictie en bewaking zelf ervaren. Wat men wil bereiken met restrictie is de religieuze persoon af te zonderen van de afleiding van de wereld zodat deze het spirituele licht zou kunnen zien of tot inkeer komt.

Zoals hierboven al is opgemerkt staat Scientology niet alleen in het excommuniceren van leden die niet bereid zijn onderzocht te worden, de ecclesiastische rechtszaken en procedures te ondergaan en de boetedoening te doen om weer als volwaardig lid van de Kerk te worden gezien. De rooms-katholieke kerk heeft een vergelijkbare reeks procedures voor schismatische, ketterse of anderszins afwijkende leden die zijn geclassificeerd in de code van de canonieke wet. Veel piëtistische broederschapskerken zoals de amish en de old order mennonieten hebben een vorm van ecclesiastische excommunicatie die “verbanning” of “vermijding” wordt genoemd. De geëxcommuniceerde wordt volledig afgescheiden van de gelovige gemeenschap en leden ervan wordt zelfs niet toegestaan zaken te doen met de te vermijden partij. Bovendien is het een huwelijkspartner niet toegestaan om te cohabiteren met een verbannen partner.

In Scientology wordt er historisch gezien verwacht van Sea Org leden, dat zij een meer sober leven leiden dan gewone leden, vanwege hun grotere verplichting aan de doelen en doeleinden van de religie. Sommige christelijke religieuze ordes, algemeen bekend als “monniken”, zoals de benedictijnen en de cisterciënzers, leggen geloften af van persoonlijke armoede, terwijl het klooster wellicht gebouwen bezit voor gebed, studie en diensten en landerijen om te bewerken. Andere religieuze ordes, algemeen bekend als “broeders” zoals de franciscanen en de dominicanen, leggen geloften af van absolute armoede, dat wil zeggen, hen wordt niet toegestaan om individueel of als groep ook maar iets te bezitten in navolging van Jezus die niets bezat. Broeders kunnen de bezittingen slechts gebruiken; de werkelijke eigenaar is het pauselijk gezag. Een trappistenmonnik woont in een kale cel, slaapt op een matras van stro met een aantal platen van hout eronder en bezit twee habijten en een stel werkkleren. In mijn tijd als broeder heb ik vele nuttige taken volbracht, waaronder het doceren van filosofie, werken als bibliothecaris, een drukkerij runnen, en boodschappen doen in de buitenwereld voor het klooster. Voor dat werk ontving ik absoluut geen loon, behalve onderdak en eten en het habijt om te dragen. Ik had geen geld om naar de film te gaan, om persoonlijke dingen te kopen, of een enkele keer uit eten te gaan. Toen ik na zes jaar de kloosterorde verliet, kreeg ik $500,00, een vliegticket en een kostuum. Vergeleken met de praktijken van vele andere religieuze ordes zijn de leefwijze en geldelijke regelingen in de Scientology Kerk naar mijn mening overvloedig te noemen.

Het bestaan van conflicten tussen bekeerlingen en hun familieleden en zelfs eerste huwelijkspartners is even oud als religie zelf. Het was Jezus zelf, die zei: “Want ik ben gekomen om een man op te zetten tegen zijn vader en een dochter tegen haar moeder” (Mattheus 10:35); en “Wie vader en moeder meer liefheeft dan mij is mij niet waard; en wie zoon of dochter meer liefheeft dan mij is mij niet waard” (Mattheus 10:37). De prijs van discipel zijn kan bijzonder hoog zijn. Zowel St. Franciscus van Assisi en St. Thomas van Aquino, twee van de meest invloedrijke figuren en heiligen in het katholicisme, werden door hun families gekidnapt in een poging hen te dwingen hun manier van leven in hun respectievelijke mendicantenordes (bedelordes) op te geven. Afscheiding van gezin is een normale praktijk in het kloosterleven, zowel voor mannen als voor vrouwen. Trappisten, karmelieters en cisterciënzers verbreken soms alle banden met de buitenwereld, met inbegrip van telefoon, post, en bezoeken. Kluizenaars op de Athosberg in Griekenland leven in volslagen eenzaamheid en vaak gaan zij zelfs niet om met medemonniken en kluizenaars. In mijn jaar als novice bij de franciscanen kon ik met niemand spreken buiten de muren van het klooster zonder expliciete permissie, ik mocht één brief per maand ontvangen, maar alleen van mijn ouders, mijn post werd onderworpen aan nauwkeurig onderzoek door de novicemeester en het werd mij niet toegestaan om de begrafenis van mijn grootvader bij te wonen. In de Eerste Brieven aan de Korinthiërs, 7:15 raadt de apostel Paulus aan dat een bekeerde vrouw toegestaan wordt te scheiden en binnen het geloof te hertrouwen als haar eerste man vijandig blijft jegens het geloof. Zoals hierboven vermeld in alinea 28, bedreigt het reglement van St. Benedictus iedere broeder die zich inlaat met een andere geëxcommuniceerde monnik, met excommunicatie, wanneer dat gebeurt zonder toestemming van de abt voor het geval dat een dergelijk contact het spirituele leven van de broeder zou besmetten. De old order mennonieten en de Amish verlangen van een huwelijkspartner de wederhelft te vermijden als deze in de ban is gedaan. Siddharta Gautama (ca. 563–483 v.Chr.), bij ons bekend als de Boeddha, voelde zich gedwongen om zijn vader en moeder, zijn vrouw en kinderen en zijn troon en heerschappij te verlaten teneinde het pad van verlichting na te streven als een asceet. Het verhaal van bijna iedere grote bekering in de religieuze geschiedenis bevat een onderwerp van afscheiding van een eerdere levenswijze en van banden met de wereldse dingen, met inbegrip van het gezin, dat spirituele vooruitgang zou kunnen vertragen of verhinderen. Ter vergelijking: de contacten van Sea Org leden met de buitenwereld zijn gematigd tot liberaal.

IV. Conclusie
DOWNLOAD HET WITBOEK