Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

SECTIE II: BEVINDINGEN IN DE RECHTSZAAL

Bovenstaande observaties mogen gezien worden in het licht van verschillende definities van “religie”. We zullen er hier drie van gebruiken. De eerste definitie is uiteengezet door de rechtbank van Californië in Fellowship of Humanity. De rechtbank schreef:

Religie omvat eenvoudig:

(1) een geloof, niet perse met betrekking tot bovennatuurlijke krachten; (2) een cultus, waarbij in groepsverband openlijk uiting wordt gegeven aan het geloof; (3) een systeem of morele toepassing dat direct is afgeleid van het beleden geloof; en (4) een organisatie binnen de cultus die is opgezet om toezicht te houden op de leerstellingen van het geloof.

153 Cal.App.2d at 693 (1957) indentation supplied

A. “Een geloof, niet perse met betrekking tot bovennatuurlijke krachten.” De rechtbank zegt niet wat voor soort niveau van geloof bedoeld wordt, maar religie houdt zich van oudsher bezig met de levensvragen, zoals de zin en het doel van het leven, de aard en bestemming van het universum, of er leven is na de dood, enz. Scientology verschaft een uitgebreid conceptueel raamwerk waarbinnen sommigen van deze vragen lijken te worden beantwoord. Hoewel ze niet allemaal specifiek aan bod komen, lijken de aanhangers ten aanzien van deze vragen gerustgesteld. Scientology houdt zich daarentegen zeer expliciet bezig met de kwestie van de dood, op een gelijksoortige manier als het Neoplatonisme en Christian Science dat doen (door het ontkennen van de lichamelijke werkelijkheid ofwel het belang van het lichaam), evenals sommige Oosterse tradities (reïncarnatie in opeenvolgende lichamen). Net als in andere religies (boeddhisme, confucianisme, taoïsme) wordt er niet gesproken over twee verschillende bestaansniveaus, natuurlijk en bovennatuurlijk, maar slechts één. Het geeft geen gedetailleerd concept voor de “Achtste Drijfveer” of het “Opperwezen,” maar laat daar ruimte voor interpretatie, in tegenstelling tot sommige andere entiteiten die als religie worden aangemerkt (Fellowship of Humanity, Washington Ethical Society (249 F.2d 127), Ethical Culture and Secular Humanism (Torcaso versus v. Watkins, footnote, 367 US. 488)).

B. “Een cultus, waarbij in groepsverband openlijk uiting wordt gegeven aan het geloof.” Wat wordt er hier bedoeld met “cult (cultus)”? Het Oxford Engels Woordenboek definieert “cult” als:

1. aanbidding1683.

2. een specifieke vorm van religieuze verering; vooral met betrekking tot de bijbehorende rites en ceremoniën 1679.

Er vindt binnen de Scientology Kerk geen verering plaats in de joods-christelijke zin van het woord. In elk van de Scientology organisaties bevindt zich een kapel waar op zondag een aantal scientologen samenkomen voor een lezing of om naar een opgenomen lezing te luisteren aangaande een specifiek onderwerp. Ondervraagden hadden niet het idee dat deze activiteiten een belangrijke plaats innamen binnen het geheel van Scientology of dat er conventionele verering plaatsvond.

Het geheel van Scientology echter, is een “groepsverband waarbij openlijk uiting wordt gegeven aan het geloof” en verscheidene bijeenkomsten (inclusief de kapeldiensten) zijn “groeps-” (in tegenstelling tot individuele of één-op-één) activiteiten. Deze worden expliciet gekenmerkt als “Derde Drijfveer” (groepsleven) activiteiten.

C. “Een systeem of morele toepassing die direct is afgeleid van het beleden geloof.” Scientology heeft een zeer uitgebreide verzameling literatuur aangaande het onderwerp “ethiek” – en het lijkt erop dat dit is waar de rechtbank naar verwijst met morele “toepassing”. Het heeft zelfs “ethiekfunctionarissen” die counseling geven aan aanhangers die wellicht zijn afgeweken van de ethische standaarden die worden uitgevaardigd door de groep. (In tegenstelling tot de zienswijze van de rechtbank, zijn er algemeen geaccepteerde religies – animisme, sommige vormen van hindoeïsme, enz.– die geen ethische richtlijn hebben, alhoewel ze wel vaak een (non-ethisch) systeem of leidraad voor acties projecteren voor de gelovigen, die van rituele of verzoeningsachtige aard zijn.)

D. “Een organisatie binnen de cultus die is opgezet om toezicht te houden op de leerstellingen van het geloof.” Scientology is boven alles een omvangrijke en uitgebreide “organisatie...opgezet om toezicht te houden op de leerstellingen van het geloof.” (Als “cultus” “verering” betekent is het lastig om te zien wat “binnen de cultus” zou kunnen betekenen.) Elke Scientology organisatie heeft een grote kaart aan de muur hangen met daarop afgebeeld, kolom na kolom, de kantoren en functies, met in sommige gevallen zowel dag- en avondstafleden. (Het kan zijn dat niet alle functies op elk moment worden vervuld, maar het lijkt erop dat de meeste het grootste deel van de tijd dat wel zijn.) Die enorme en compacte organisatie bestaat om het werk van Scientology voort te zetten, wat feitelijk bestaat uit het werven en trainen van aanhangers in de praktijken van Scientology. Of die praktijk nu “religie” is of niet, wordt echter niet bepaald door het wel of niet hebben van een organisatie om het uit te voeren, maar door wat de praktijk zelf inhoudt en welk soort overtuigingen het in acht neemt of voorstaat, wat behandeld wordt onder punt A hierboven.

De definitie van “religie” die zo “eenvoudig” door de rechtbank wordt gebruikt in Fellowship of Humanity is niet geheel afdoende voor onze doelstellingen, omdat het een paar onderdelen bevat (verering, ethiek) die niet bij alle erkende religies voorkomen, en ze is niet geheel duidelijk of inhoudelijk consistent in het gebruik van termen: is “cultus” in (2) hetzelfde als “cultus” in (4)? Hoe is “in groepsverband” (2) anders dan “een organisatie binnen de cultus” (4)? De definitie specificeert niet welk type “geloof” religieus is, wat anders zou zijn dan filosofisch, ethisch, psychologisch, politiek of technologisch en dit lijkt te vragen om verdere verduidelijking.

III. Wettelijke regels versus Religie
DOWNLOAD HET WITBOEK