VOORWOORD

De religieuze boodschap en de religieuze gebruiken van de Scientology Kerk komen tot de mensheid, en worden haar onderwezen in een tijd dat spirituele boodschappen zeer moeizaam ontvangen worden. Er bestaan veel redenen waarom iemands subjectieve realiteit voor elke spirituele boodschap afgesloten kan zijn.

We noemen er slechts enkele:

1. de massale secularisatie van het publieke bewustzijn;

2. de traditionele religieuze systemen, doctrines en praktijken die maar een weinig inspirerende werking meer hebben op de meesten van ons;

3. de schisma's bij conventionele kerken voeden een gevoel van wantrouwen en teleurstelling bij hun gewone volgers en zorgen ervoor dat ze zich tot andere bronnen wenden dan de conventionele structuren;

4. het verlies van de emotionele ervaring van de spirituele basis en de onjuiste identificatie van het zelf met kortstondige waarden – ofwel het verlies van spirituele identiteit – staan gelijk aan het verlies van het vermogen om zichzelf in een bredere spirituele context te zien dan alleen het huidige leven.

De situatie wordt verder verergerd door de vele heersende sociale, politieke, ecologische en culturele crises, die ertoe leiden dat iemand het besef van zijn eigen spirituele aard geheel uit het oog verliest. De persoon heeft de kennis over zichzelf als spiritueel wezen verloren, wat leidt tot externe catastrofes/rampen en emotionele schokken. Zo iemand heeft zijn spirituele identiteit verloren en identificeert zichzelf alleen nog met onjuiste waarden. Aangezien deze onjuiste zelfidentificatie al te ver is gegaan, is de herontdekking van iemands werkelijke identiteit en zelfbewustzijn als spiritueel wezen een lange en moeizame weg – een weg die leidt tot een heropleving van spirituele zelfidentificatie. Deze weg terug naar spirituele zelfidentificatie loopt niet altijd langs conventionele religieuze systemen. Integendeel, velen zoeken naar een pad buiten de conventionele religieuze systemen en ze hebben zeker het recht om een pad naar spirituele groei en wedergeboorte te bewandelen, dat buiten deze systemen ligt, als de traditionele weg niet in staat blijkt om een adequaat antwoord te geven op de hedendaagse uitdagingen.

In haar religieuze praktijken en boodschappen, biedt Scientology het antwoord en een pad naar spirituele herleving. De Scientology Kerk richt zich op diegene wiens toekomst werd gevormd in een niet-religieuze tijd, en werkt aan de hand van waarden en gebruiken die voortkomen en passen bij deze tijd, met het duidelijke doel om de spirituele zelfbewustheid van de mens te laten herleven.

In haar religieuze praktijken en boodschappen, biedt Scientology het antwoord en een pad naar spirituele herleving. De Scientology Kerk richt zich op diegene wiens toekomst werd gevormd in een niet-religieuze tijd, en werkt aan de hand van waarden en gebruiken die voortkomen en passen bij deze tijd, met het duidelijke doel om de spirituele zelfbewustheid van de mens te laten herleven. De Scientology Kerk houdt rekening met de religieuze en belijdende diversiteit van de moderne maatschappij. Zo is de spirituele boodschap van de Scientology Kerk dan ook gericht aan alle religieuze groeperingen en staat het eenieder, van welke gezindte dan ook, toe om Scientology te gebruiken, en elke scientoloog om deel uit te maken van een andere religie.

De missie van de Scientology Kerk is vooral belangrijk voor posttotalitaire landen. Alle eerder genoemde barrières voor een spirituele herleving in de moderne wereld, gelden voor posttotalitaire landen dubbel. In deze gebieden moeten we een uiterst belangrijke taak toevoegen, die onbekend is aan landen met gevorderde democratische instituties, namelijk de taak om instituties binnen de burgermaatschappij opnieuw op te bouwen, nadat deze in een periode van totalitair regime volledig te gronde zijn gericht. We doelen hier op instituties van de burgergemeenschap en lokaal zelfmanagement en de noodzaak de bevolking de vaardigheden van sociale herstructurering bij te brengen. En op dat vlak kan de Scientology Kerk, met haar ervaring in de opbouw van een gemeenschap en haar technologie van spirituele training, een wezenlijke rol spelen bij het creëren van een nieuw spiritueel fundament op plaatsen waar geen totalitaire overheid meer is, en doet dat ook al.

De situatie wordt nog verslechterd door interetnische en politieke conflicten die steeds weer dreigen uit te monden in internationale en interreligieuze tweespalt in gebieden waar een totalitair regime tot zijn einde is gekomen. De ervaring met het succesvolle interreligieuze werk, die de Scientology Kerk heeft, is daarom ook van groot belang voor nieuw gevormde staten, landen en gebieden.

Scientology richt zich tot de persoon die bereid is om op eigen kracht de zoektocht naar zijn spirituele aard aan te vangen. Scientology is helder in haar beloften en criteria om deze beloften waar te maken. Dit is vooral van belang voor mensen die genoodzaakt zijn alleen op zichzelf en hun eigen kracht te vertrouwen maar tegelijkertijd zoeken naar een spirituele basis en rechtvaardiging van hun persoonlijke soevereiniteit en onafhankelijkheid in een spirituele sfeer. Er zijn veel van die mensen in alle sociale en professionele lagen van hedendaags Rusland. Wat zijn dan die achterliggende intrinsieke redenen van religieuze/spirituele aard, waardoor Scientology zo aantrekkelijk is voor de onafhankelijk denkende, actieve en wantrouwende persoon in dit posttotalitaire tijdperk? Hiervoor is het nodig enige fundamentele eigenschappen van Scientology als leer en als kerk te begrijpen, evenals haar waarde voor de mensen die geen antwoorden vonden in de traditionele kerk.

Scientology richt zich tot de persoon die bereid is om op eigen kracht de zoektocht naar zijn spirituele aard aan te vangen.

Het is daarbij met name belangrijk de volgende vragen te beantwoorden: Wat is Scientology als theologisch systeem? Hoe benadert zij het probleem om heilige kennis te bewaren? Hoe is de spirituele boodschap van Scientology vormgegeven? Welke vorm heeft nieuw bestaan in Scientology en welk besef bestaat er van het Absolute?

Alvorens tot antwoorden over te gaan, proberen we ook de reden voor het snelle succes van Scientology in Rusland en posttotalitaire landen als geheel te verklaren.

I. Scientology als Theologisch Systeem
DOWNLOAD HET WITBOEK