II. Wie zijn de Scientologen?

Bij hun onderzoek naar de Scientology Kerk hebben Roy Wallis en Roland Chagnon getracht een profielschets van de aanhangers te maken. Hun bevindingen stemmen op een groot aantal punten overeen.

In Frankrijk hebben wij geprobeerd soortgelijke gegevens te verzamelen onder 285 willekeurig gekozen aanhangers. De profielschets die hieruit naar voren komt, laat zien dat tweederde uit mannen bestaat en het merendeel tussen de 26 en 41 jaar is. De meesten zijn getrouwd en hebben een of twee kinderen.

De meeste scientologen zijn geboren in stedelijke gebieden en hebben daar tot rond hun achttiende gewoond. Zij zijn goed geïntegreerd in de maatschappij; hun beroepsniveau ligt hoog (zakelijke dienstverlening, leidinggevend kader, zakenmensen, ambachtslieden, winkeliers). Tweeënveertig procent heeft middelbaar onderwijs genoten en is gespecialiseerd op het gebied van techniek, kunst, handel of literatuur.

De Franse scientologen hebben voornamelijk een katholieke achtergrond, maar hebben zich van de kerk afgewend; 16 procent zei atheïst te zijn. Van degenen die bereid waren te praten over hun huidige kijk op hun oorspronkelijke religie, gaf iets meer dan de helft aan dat zij er nog steeds toe behoren en enkelen zeiden dat ze deze nu beter begrijpen en meer spiritueel beleven. Hier moet worden opgemerkt dat lid worden van Scientology niet per se hoeft te leiden tot het afwijzen van de oorspronkelijke religie, hoewel Scientology in de praktijk een volwaardige religie is en scientologen in het algemeen de banden met hun eerdere religies uitsluitend intact laten uit sociale en familiale overwegingen.

III. Hoe bekrachtigen Scientologen hun Overtuigingen?
DOWNLOAD HET WITBOEK