Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

OPMERKINGEN

1. “Truth vs Small-minded Religious Dogma” (De Waarheid tegenover Kleingeestig Religieus Dogma) in “Self-Realization,” V.S., Winter 1995, Vol. 67, Nr. 1. pag. 32

2. Christian science werd opgericht onder dezelfde omstandigheden als Scientology, en begon met vragen over geestelijke genezing. De belangrijkste principes van Mary Baker Eddy waren dat God Verstand en Geest is en dat Hij goed is. Omdat Hij goed is, zijn Zijn werken (creaties) ook goed. Met andere woorden, materie, zonde, ziekte en dood bestaan in feite niet. Degene die dit accepteert, is verlicht. Degene die volgens de leerstellingen van Jezus leeft, zal een goed fysiek en spiritueel leven hebben.

3. Het lidmaatschap, het huwelijk en andere formaliteiten zijn net als die van de Religious Society of Friends (de Quakers), zonder een vaststaande liturgische vorm, hoewel er wel voorbeelden zijn van bepaalde vaststaande patronen, afhankelijk van de culturele omgeving. Zie bijvoorbeeld “Church Government” van de Jaarvergadering van de Religious Society of Friends in Londen. (Friends Book Centre, Londen 1968.)

4. Net als de geschriften van Hubbard in Scientology, zijn de geschriften van E. Swedenborg heilig (onthulde openbaringen) en moeten ze door zijn volgelingen worden gebruikt zoals door de auteur aangegeven. Er worden wel vertalingen gebruikt, maar voor de basisdoctrines moet men naar de oorspronkelijke taal gaan. Overal in deze centra liggen woordenboeken. In bepaalde New Churches of Jerusalem, zoals die in Den Haag, Nederland, worden de oorspronkelijke Latijnse teksten gelezen (Swedenborg schreef in het Latijn) en de geestelijke zal ze zo grondig mogelijk becommentariëren. Alleen geestelijken die Latijn kunnen lezen, kunnen gewijd worden. De oorspronkelijke geschriften van Ron Hubbard worden met dezelfde zorg behandeld. (“De Scientology Religie”, 1994, pag. 5.)

5. (Père) Louis-Joseph Antoine (1845–1912) was een Belgische mijnwerker die na lezing van het boek Livre des Esprits (het Boek der Geesten) door A. Kardec, vele kerken vestigde, tempels genoemd, (in België en ook in Duitsland, Frankrijk, Polen en landen in Afrika en Zuid-Amerika), waar healings plaatsvonden. Hij was geen christen. Als structureel theosoof (hij noemde zich de grondlegger van het “Nieuwe Spiritualisme”), stond hij open voor alle vormen van religieuze doctrines, vooral die uit het Oosten. Hij onderwees: “Toute matière est illusion; le mal n’existe pas en soi mais est un produit de notre imagination. (Alle materie is schijn; het slechte bestaat niet in je, maar is een product van onze verbeelding.) Le bonheur consiste à être dépouillé de tout désir, provoqué par la vue des formes changeantes et illusoires de la matière. (Geluk bestaat uit vrij zijn van alle wensen die door het zien van de veranderende en schijnvormen van materie worden uitgelokt.) De réincarnation en réincarnation, notre esprit atteindra un jour la libération.” (Van reïncarnatie tot reïncarnatie zal onze geest op een dag bevrijding bereiken). De Dictionary of Religions (University Press of France) noemt deze religie een soort van primitief boeddhisme. Zijn spirituele genezing van zieken bracht hem in 1901 en 1907 voor de rechtbank (zowel de geestelijkheid als de wettelijke medische autoriteiten klaagden hem aan), waar hij na een zwaar debat onschuldig werd bevonden. Vrijwel hetzelfde gebeurde met Mary Baker Eddy, George Fox en Emmanuel Swedenborg. Scientology heeft in sommige gebieden met dezelfde vervolgingen te maken gehad.

6. De traditie van het barbarisme, De Phoenix Lezingen, pag. 33. (Publications Organization World Wide, 1968.)

7. Rabbi A. Malinsky betreffende “the progress of technical science and the decline of man” (de vooruitgang van de technische wetenschap en het verval van de mens) in “Acta Comparanda II,” Antwerpen 1987, pag. 7.

8. De Phoenix Lezingen pag. 33.

9. Bij psychoanalyse accepteert de analyticus bijvoorbeeld niet wat de persoon zegt, maar interpreteert het, evalueert zijn toestand voor hem, enz. Dit is het tegenovergestelde van Scientology auditing, waarbij het de auditor (“iemand die luistert” van het Latijnse audire, luisteren) uitdrukkelijk verboden is voor de persoon te evalueren. De persoon vindt zijn eigen antwoorden. (Wat is Scientology? Bridge Publications, 1992, pag.163.)

10. In Heeft U al eens Eerder Geleefd? Hoewel de oorspronkelijke betekenis van de term karma simpelweg “handeling” betekent, wordt het in relatie tot de theorie van oorzakelijkheid populair gezien als een soort potentiële kracht die verkregen is als een gevolg van alle handelingen die in het verleden werden verricht. Dat wil zeggen, dat alle handelingen die in het verleden werden verricht, goed of slecht tot gevolg hebben, lijden of plezier, afhankelijk van de handeling, en dat deze invloed op de toekomst heeft en dit wordt beschouwd als iemands karma. Er wordt geloofd dat als een goede daad herhaald wordt, er goed verzameld wordt en dat de potentiële kracht ervan als een gunstige invloed op de toekomst zal werken. (Zie bijvoorbeeld “The Teaching of the Buddha,” Bukkyo Dendo Kyokai, Tokio 1966, pag.300).

11. De Phoenix Lezingen, pag. 315.

12. De belangrijkste objectieve feiten (“dogma”) binnen Scientology zijn de geschriften van Hubbard, beginnend bij Dianetics. Deze moeten ervaren en over besloten worden door de student zelf. De auditor of supervisor heeft slechts tot taak om de parochiaan te assisteren.

13. In “De Scientology Kerk,” pag. 2.

Auteur
DOWNLOAD HET WITBOEK