III. HET FILOSOFISCHE EN DOCTRINAIRE ASPECT

Scientology is gebaseerd op de werken van L. Ron Hubbard. Scientologen erkennen de werken en onderzoeken van haar grondlegger, filosoof en mensenvriend L. Ron Hubbard als de enige bron van de Geschriften van de religie.

Vanaf Dianetics (zie Dianetics: De Leidraad voor het Menselijk Verstand, 1950) vertoont de ontwikkeling van Scientology zeer grote gelijkenissen met de meerderheid van de religies, met inbegrip van het christendom, het jodendom, de islam en het boeddhisme. Haar geschiedenis is er een van ontdekking of systematische “openbaring” van de basis “filosofische waarheden” die steeds verder gaan en leiden tot de constructie van een compleet doctrinair stelsel.

Met Dianetics probeert haar grondlegger de mens te bevrijden van het lijden, dat het verstand in het lichaam en het leven van de mens veroorzaakt.

Al enige jaren is Dianetics het gereedschap, dat door haar volgelingen wordt gebruikt om de staat van Clear te bereiken. Volgens het boek betekent deze staat een belangrijke vooruitgang in het verwijderen van de staat van ongewenst lijden en brengt deze het menselijke wezen omhoog tot een categorie waarin hij zijn eigen spirituele zelf (de Thetan genoemd) beter kan ervaren. Als we een grondige analyse maken van de mystieke ervaringen, nirwana en de andere geestestoestanden die in de meeste religies worden beschreven, dan blijkt dat zij naar dezelfde geestestoestand op zoek zouden kunnen zijn als de toestand die de scientologen als staat van Clear nastreven.

Later, toen hij de verschijnselen bestudeerde van veel mensen die Clear al bereikt hadden, ontdekte Hubbard dat er duidelijk bewijs was van het bestaan van een spiritueel wezen, en daarnaast, dat de persoon zelf een spiritueel wezen was, onsterfelijk en met enorme mogelijkheden die teniet gedaan waren door het lijden en ervaren van de “continue spiraal” van leven, het doodgaan van het lichaam en weer een nieuw lichaam.

Hij ontwikkelde een spirituele technologie die leidt tot het “bevrijden” van het wezen (de thetan) van deze spiraal en hem zijn volledig bewustzijn en zijn spirituele vrijheid teruggeeft. Zo ontwikkelde hij de principes en praktijken van spirituele counseling (auditing genoemd) die leidt tot de hoogste staten van bewustzijn en zijn, genoemd OT-niveaus (OT: Opererende Thetan, omdat hij niet de dwingende noodzaak heeft om in een lichaam te zijn en kan opereren [handelen] zonder een lichaam).

Dit alles wordt uiteengezet in duidelijke stappen die staan vermeld in de route (De Brug) naar “Totale Vrijheid”. De nadruk die in alle Geschriften ligt op kennis van het wezen zelf en van het leven, God en de relaties van de mens met de verschillende universa waarin hij handelt (het materiële of fysische universum en het spirituele of theta universum) moet als belangrijk gezien worden.

Vanuit deze overtuiging komen twee fundamentele bezigheden van scientologen op hun pad naar spirituele verlossing naar voren: het bestuderen van de waarheden van het leven volgens de Geschriften van Scientology (training) en de bevrijding (auditing) van het lijden of de aberraties die de thetan ervan weerhouden te handelen als zichzelf en hem op een irrationele of schadelijke manier laten handelen, zowel naar zichzelf als naar anderen toe. (Zie Wat is Scientology?)

Naast een enorm aantal technische materialen voor de geestelijken van de Scientology Kerk bestaat er een uitgebreide index van materialen en referentieboeken voor studenten van deze religie. Bijzonder belangrijk zijn de volgende boeken, waarin de basiswaarheden van Scientology worden beschreven:

Scientology: De Grondbeginselen van het Denken

Scientology 0-8

Scientology 8-8008

Scientology: Een Historisch Verhaal van de Mens

Dianetics 55!

Scientology: Een Nieuwe Kijk op het Leven

De Wetenschap van het Voortbestaan

Het Scientology Handboek

Een fundamenteel aspect: scientologen definiëren hun religie als “een toegepaste religieuze filosofie, die de persoon in staat stelt meer over zichzelf en het leven te weten”.

L. Ron Hubbard verdeelde het leven in acht fundamentele uitingsvormen, waarvan elke een drang naar voortbestaan is van de persoon, zijn vitaliteit gericht op het doel van verbetering. Hij noemde ze de “acht drijfveren”, gezien het feit dat dit de drangen van het leven zijn:

De eerste drijfveer is de drang tot voortbestaan van de persoon als zichzelf.

De tweede drijfveer is de drang tot voortbestaan in seksuele zin: het stel, de familie en het opvoeden en onderwijzen van kinderen.

De derde drijfveer is de drang tot voortbestaan van groepen of als groep, met inbegrip van de groepen waar het individu onderdeel van uitmaakt (vrienden, de zaak, de club, de natie, het ras).

De vierde drijfveer is de drang tot voortbestaan van de mensheid of als mensheid.

De vijfde drijfveer is de drang tot voortbestaan van levende soorten (dieren, planten) of als levend wezen.

De zesde drijfveer is de drang tot voortbestaan van, of als, het fysisch universum.

De zevende drijfveer is de drang tot voortbestaan van spirituele wezens of als spiritueel wezen.

De achtste drijfveer is de drang tot voortbestaan als oneindigheid of deel van de oneindigheid. Voor scientologen is dit de drijfveer van het Opperwezen of God.

In deze acht uitingsvormen van het leven bevinden zich de gebieden waarin de persoon spirituele vooruitgang moet maken en daarnaar handelen, ethisch gedrag moet handhaven (dat de drijfveren geen schade toebrengt) om spirituele vooruitgang te bereiken. Goed en kwaad worden door scientologen gedefinieerd naar de mate van voordeel of schade die ze aan de drijfveren toebrengen. Absoluut goed zou datgene zijn wat alle drijfveren ondersteunt en absoluut kwaad wat ze allemaal schade toebrengt. Er zijn natuurlijk tussenliggende punten van goed en kwaad die op een gradiëntenschaal liggen in de mate dat ze enkele van de drijfveren min of meer bevorderen of schade toebrengen, met inachtneming van het feit dat alle drijfveren even belangrijk zijn. (Zie Inleiding tot de Ethiek van Scientology)

In de doctrine van Scientology is de zorg om ethiek en morele aspecten uitermate belangrijk. In verschillende referentieboeken staan talloze verwijzingen naar deze concepten en er zijn ook hele publicaties aan het onderwerp gewijd, zoals de al genoemde boeken of De Weg naar een Gelukkig Leven, de Erecode, de Auditor’s Code en de Code van een Scientoloog. (Zie Handboek voor Preclears)

[Scientologen] vinden dat hun bekwaamheden zijn toegenomen, hun percepties zijn verbeterd en dat ze een hernieuwde kennis hebben van zichzelf, het leven en God.

Rekening houdend met het feit dat voor scientologen de persoon een spiritueel en onsterfelijk wezen is, is zijn gedrag in elk van zijn verschillende levens van groot belang, niet alleen voor het voordeel voor zijn eigen drijfveren maar ook om in staat te zijn een algehele spirituele verbetering te bereiken. Dat we in deze wereld zijn om onze eigen verlossing uit te werken, is een stelling van L. Ron Hubbard uit de video Inleiding tot Scientology.

Scientologen verklaren zelf dat ze een echte verbetering en spirituele vrijheid ervaren hebben door zowel studie (training) als door spirituele counseling (auditing). Ze beschrijven hun “wins” als echte bevrijdingen van massa, conflicten, onkunde en ongewenste houdingen en gevoelens. Ze vinden dat hun bekwaamheden zijn toegenomen, hun percepties zijn verbeterd en dat ze een hernieuwde kennis hebben van zichzelf, het leven en God.

Het Credo van de Scientology Kerk definieert haar geloofsovertuiging die haar volgelingen bijeenbrengt met de ultieme betekenis van het leven. Dit credo onderstreept de waardigheid van de mens, zijn onvervreemdbare en onmiskenbare rechten; het definieert de natuurlijke broederschap van de mensen en erkent de spirituele aard van het individu in zijn streven naar oneindigheid, en geeft alleen God het “recht” van handelen met betrekking tot de vrijheid en wijsheid van de mensen.

Dit credo verschaft een duidelijk doel aan de praktijken van auditing en training als middelen om spirituele verlossing te bereiken die de scientologen in hun credo bekendmaken.

IV. Het Rituele of Mystieke Aspect
DOWNLOAD HET WITBOEK