Hoe je gezond blijft | Preventieresourcecentrum

Vrijheid Van Dwang

De vrijheid om “een religie of overtuiging te hebben of aan te nemen” omvat de vrijheid om een religie of overtuiging te kiezen, over te stappen van een huidige religie of overtuiging naar een andere, of atheïstisch gezichtspunten aan te nemen, alsook het recht een religie of overtuiging te behouden. Artikel 18 van het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten verbiedt dwang die afbreuk zou doen aan het recht om een religie of overtuiging te hebben of aan te nemen, inclusief het gebruik van dreigementen, geweld en juridische of economische sancties om gelovigen te dwingen zich te houden aan hun religieuze overtuigingen en gemeenten, hun religie of overtuiging te verzaken, of om zich te bekeren. Beleid of praktijken van dwang, waardoor de toegang wordt ontzegd tot onderwijs, medische zorg, werk, dienstverlening door verklaringen of uitspraken te eisen die verbondenheid met een religie of overtuiging ontkennen zijn op dezelfde manier strijdig met mensenrechten. [21]

Het Tweede Vaticaanse Concilie heeft, na zorgvuldig overleg met andere religies, veel van deze thema’s van religieuze vrijheid en tolerantie samengevat en geherformuleerd in Dignitatis Humanae, inclusief het onderrichten van deze verklaring met betrekking tot vrijheid van religieuze dwang:

Een mens heeft het recht op religieuze vrijheid. Deze vrijheid betekent dat alle mensen onschendbaar horen te zijn voor dwang van de kant van individuen of van sociale groeperingen of van wat voor menselijke macht dan ook, op zo’n manier dat niemand gedwongen mag worden in strijd met zijn eigen overtuigingen te handelen, of het nu privé of in het openbaar, alleen of tezamen met anderen, binnen gepaste grenzen ... Dit recht van de mens op religieuze vrijheid hoort erkend te worden in de constitutionele wetgeving waarmee een samenleving wordt bestuurd en zodoende moet het een burgerrecht worden. [22]

[21] Verenigde Naties Commissie voor de Mensenrechten Algemene Opmerking 22, ¶ 5.

[22] Verklaring inzake Religieuze Vrijheid, Dignitatis humanae, Agekondigd door Zijne Heiligheid Paus Paulus VI, 7 december 1965.

XII. Vrijheid van Discriminatie
DOWNLOAD PDF