III. Moderne Nieuwe Religieuze Bewegingen

Met het verstrijken der tijd lijken de ooit nieuwe religieuze bewegingen sociaal meer geaccepteerd te worden. De sekten en bewegingen die een eeuw of langer geleden nieuw waren – de zevendedags adventisten, de mormonen, de jehova’s getuigen, en andere, werden vertrouwder en min of meer getolereerd. Terwijl ze nog steeds vaak slachtoffer van sociale vernedering waren, werden ze steeds meer toegestaan op hun eigen manier te functioneren. Discriminatie en tegenstand blijven echter bestaan en worden, net als voorheen, gericht op nieuw opkomende religieuze organisaties. De laatste vijf decennia is het aantal nieuwe religies in de westerse maatschappij drastisch gestegen. Sommige zijn afgeleid van varianten van de belangrijkste oriëntaalse geloven; andere zijn opgekomen vanuit kerkelijke herwaarderingen van elementen in verschillende religieuze tradities. Andere werden gebaseerd op inheemse volksreligie of beweren een moderne herformulering van het oude heidendom te zijn. Weer andere komen op als spirituele reacties op de vooruitgang in de natuurwetenschappen, communicatietechnologie en verschillende vormen van mentale therapie. Vele proberen het menselijk potentieel te laten werken en vrij te laten komen en een spirituele dimensie te cultiveren voor de toenemende seculiere ervaring van de mens in de moderne maatschappij. Geleerden op dit gebied benadrukken unaniem de diversiteit van deze nieuwe bewegingen, waarvan de meeste alleen gemeen hebben dat ze in dezelfde tijdsperiode opkwamen. In de media en in de uitingen over dit onderwerp door publieke figuren bestaat echter een duidelijke tendens om alle nieuwe religieuze bewegingen op één hoop te gooien, alsof ze aan één bepaald stereotype voldoen. Het moet duidelijk zijn dat deze instelling op zich haaks staat op de eerlijke behandeling van nieuwe religies. Wanneer één beweging – terecht of onterecht – openlijk beschuldigd wordt van handelingen of houdingen die strijdig zijn met het algemeen welzijn, dan wordt die aanklacht gemakkelijk overgebracht naar al dergelijke bewegingen, over wier standpunten en handelingen het algemene publiek niet zo goed geïnformeerd is. Aangezien deze bewegingen niet goed bekend zijn, stapelen er rond hun reputaties gemakkelijk steeds meer onbegrip, geruchten, mythes en laster op. Gezien de wijze waarop de media zelf te werk gaan, neigt een eenmaal gedane bewering herhaald te worden omdat journalisten zich vaak verlaten op eerdere, al dan niet geverifieerde, mediarapporten en dan een vertrouwde verhaallijn herhalen en zo produceren wat sociologen “negative summary events (slecht nieuws verhalen)” hebben genoemd.

IV. De Invloed van Pathologische Gevallen
DOWNLOAD HET WITBOEK