VI. Bezwaren tegen Scientology

Een heleboel verschillende zorgen lijken de bezwaren tegen Scientology te hebben aangewakkerd, met inbegrip van de bezwaren die gewoonlijk naar boven komen in relatie tot nieuwe religies in het algemeen.

Ten eerste kan Scientology achterdocht opwekken omdat het beweert spirituele inzichten te ontlenen aan de toepassing van rationele procedures. Degenen die vasthouden aan de traditionele religie gaan ervan uit dat religieuze waarden altijd het gebied van het rationele overstijgen en kunnen beledigd zijn door het idee dat religieuze waarheden of spirituele voordelen gerealiseerd kunnen worden met technische middelen – andere middelen dan hun eigen heilige begrippen van verering en moraliteit. Rationele procedures en systematisch leren, karakteriseren eerder wetenschap, technologie en economie dan de zoektocht naar oude religieuze waarheden of spirituele ervaring. Omdat Scientology spirituele doelen en rationele, technische (en inderdaad technologische) middelen samenvoegt, neigen degenen die vasthouden aan de gevestigde religie ertoe het te veroordelen als geen “echte” religie. Ze beschouwen haar als vals omdat ze moderne kennis gebruikt in plaats van oude formules, de gebruikelijke religieuze begrippen, als heiligheid en ritueel, minimaliseert of er afstand van doet en een pragmatische houding aanneemt om religieuze doelen te bereiken. De mate negerend waarin religieuze gaven en giften noodzakelijk zijn voor alle religieuze organisaties, vinden ze ook het feit dat in Scientology de aanhangers moeten betalen voor de kosten van hun instructie als te commercieel en zakelijk, te direct een kwestie van betaling voor diensten om een religie te zijn. De economische regelingen van Scientology worden weergegeven als exploitatief en die diskwalificeren de beweging daarom als religie. Degenen die dergelijke aanmerkingen hebben, realiseren zich echter niet dat in gevestigde kerken aan aanhangers dwingende financiële eisen worden gesteld, zoals de betaling voor een mis in de rooms-katholieke kerk, de ingestelde overeenkomsten van sommige protestantse geloofsovertuigingen, of de tienden die in het verleden door de belangrijkere kerken onttrokken werden en in veel christelijke sekten nog steeds gevraagd worden. Deze financiële heffingen lijken alleen maar anders omdat de betalingsprocedures ondersteund worden door vaak oude gewoonten of Bijbels mandaat. Criticasters van de economische regelingen van de Scientology Kerk negeren de fundamentele functionele gelijkheid van de economische procedures van traditionele religies simpelweg omdat de vorm afwijkt en op grond van de oudheid en heiligheid waarmee ze gewoonlijk worden omgeven.

Op de tweede plaats belooft Scientology therapeutisch voordeel, door individuen van de gevolgen van vroegere traumatische ervaringen te bevrijden. Conventionele voorschrijvers van psychiatrische middelen kunnen die belofte betwisten, zowel wat de theoretische aannames van hun beroep betreft en vooral de technieken die ze gebruiken. Er zijn dus twee groepen professionals, geestelijken en psychiaters, waarvan gesteld kan worden dat ze gevestigde belangen bij deze kwesties hebben, die de bezwaren tegen Scientology stimuleren, en ze hebben beiden een achterban van mede-professionals (leraren en artsen, bijvoorbeeld) en een nog veel groter lekenpubliek die ze kunnen beïnvloeden.

Op de derde plaats kunnen enkele van hen die zich met Scientology bezig gaan houden, besluiten om verder te trainen om gekwalificeerde Scientology auditors te worden, waarmee ze de conventionelere carrièremogelijkheden verwerpen. Ouders, gezinsleden en vrienden die Scientology niet kennen, kunnen door een dergelijk besluit gealarmeerd raken. Als vervreemding van familie en vrienden het gevolg is van zo’n religieuze keuze, wat soms het geval is geweest, geeft dit weer ammunitie aan degenen die bezwaar hebben tegen deze nieuwe religie – die wordt in hun ogen “een sekte die families uiteendrijft”.

De Scientology Kerk beweert echter dat spirituele voordelen ook in het huidige leven gerealiseerd kunnen worden. Ze beweert dat alle mensen van nature goed zijn en doceert dat iedereen verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en daden moet nemen.

Ten vierde kan een algemener en vager aspect van de culturele gedragsregels van Scientology verdere bezwaren aanwakkeren. Het traditionele christendom heeft de wereld een brede ascetische houding nagelaten en heeft tot ver buiten zijn kerken of congregaties, aannames bevorderd over de wezenlijke kenmerken van ware religie, namelijk dat religie ernstig zou moeten zijn en een ascetische houding zou moeten bevorderen en gehouden aan de opoffering van de gemakken van deze wereld ter voorbereiding op de beloning na dit leven. Het heeft zich erop toegelegd om de mens te doordrenken met een bewustzijn van zijn aangeboren zondigheid en zijn onvermogen om door zijn eigen pogingen verlossing te bereiken. In plaats daarvan werd mensen opgelegd om zich alleen te verlaten op een reddende god. De Scientology Kerk beweert echter dat spirituele voordelen ook in het huidige leven gerealiseerd kunnen worden. Ze beweert dat alle mensen van nature goed zijn en doceert dat iedereen verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven en daden moet nemen. Voor de kerken is een religie, die de aangeboren zondigheid van de mensheid verwerpt, al een belediging, maar die provocatie wordt niet kleiner door het feit dat de houding die Scientology omarmt, veel meer affiniteit heeft met de houding die in de seculiere westerse wereld aan het einde van de 20e eeuw geldt, namelijk een houding van toegevend hedonisme, waarbij het menselijke geluk benadrukt wordt en de mensen aangemoedigd worden hun volledige potentieel te realiseren. Zelfs veel niet-religieuze mensen, die een seculiere hedonistische houding ten opzichte van de wereld accepteren, zijn er niet klaar voor om als religie een doctrine te erkennen die de ernstige veroordeling van de hele mensheid als zondigen verwerpt, en, in welke geringe mate ze de traditionele christelijke positie ook accepteren, ze niettemin bezwaren hebben tegen een religie die daar in deze principiële zaken van afwijkt. Vandaar dat, omdat sommigen nog niet zover zijn dat ze van het traditionele wereldbeeld af kunnen stappen en anderen geloven dat, hoewel ze die houding zelf niet ondersteunen, het niettemin een zaak van religie is om dat wel te doen, heel verschillende delen van het algemene publiek erbij gehaald worden in de bezwaren tegen de nieuwe religie van Scientology.

VII. Sociale Verandering en Religieuze Reacties
DOWNLOAD HET WITBOEK