III. WAAR DE MENS UIT BESTAAT VOLGENS HET STANDPUNT VAN DE FILOSOFIEËN VAN SCIENTOLOGY EN DE ISLAM

Zowel de filosofie van de islam als die van Scientology zijn het erover eens dat de mens bestaat uit het spirituele, de ziel en het lichaam.

Allamah Sayyid Mohammed Husayn Tabatabai heeft de positie van de islam het beste onder woorden gebracht:

Degenen die in zekere mate vertrouwd zijn met de islamitische wetenschappen weten dat er binnen de leer van het Heilige Boek en de tradities van de Profeet vaak wordt verwezen naar het spirituele en het corpus, ofwel ziel en lichaam. Hoewel men zich betrekkelijk gemakkelijk een voorstelling kan maken van het lichaam en van wat lichamelijk is, of van datgene wat door middel van de zintuigen kan worden gekend, is het lastig en gecompliceerd om zich een voorstelling te maken van het spirituele en de ziel.

Mensen die graag intellectuele discussies voeren zoals theologen en de filosofen, zowel van de kant van de sjiieten als van de soennieten, hebben uiteenlopende gezichtspunten gepresenteerd ten aanzien van de realiteit van het spirituele. Toch is in bepaalde mate zeker, dat de islam van mening is dat het spirituele en het lichaam twee realiteiten zijn die tegenover elkaar staan. Als gevolg van de dood verliest het lichaam de eigenschappen van het leven en valt het geleidelijk uiteen, maar dit is niet het geval bij het spirituele. Integendeel, de oorsprong en het principe van het leven behoren geheel tot het spirituele. Wanneer het spirituele met het lichaam wordt verenigd, ontleent het lichaam daar ook leven aan, en wanneer het spirituele het lichaam verlaat en zijn banden met het lichaam verbreekt – de gebeurtenis die men de dood noemt – houdt het lichaam op met functioneren terwijl het spirituele blijft leven.

De heer Hubbard beschrijft de delen van de mens in het boek Scientology: De Grondbeginselen van het Denken als volgt:

Een mens is onder te verdelen in drie delen.

Het eerste deel is het spirituele wezen, dat in Scientology de THETAN wordt genoemd.

Het tweede deel is het VERSTAND.

Het derde deel is het LICHAAM.

Hij vervolgt:

Deze drie delen van de mens – de thetan, het verstand en het lichaam – vormen elk een studie op zich, maar ze beïnvloeden elkaar voortdurend en in aanzienlijke mate. De thetan is de hoogste entiteit van de drie. Zonder de thetan zou er immers geen verstand of bezieling in het lichaam zitten, terwijl er zonder lichaam of verstand toch bezieling en leven in de thetan zit.

De thetan is de persoon. Jij bent JIJ, in een lichaam.

Vanuit een Scientology gezichtspunt leeft de thetan na de dood verder, aangezien de thetan onsterfelijk is. Dit kan beschouwd worden als iets wat in sterke mate overeenkomt met de islamitische geloofsovertuigingen over het spirituele.

Een substudie van Scientology is Dianetics. Dianetics werd aanvankelijk geïntroduceerd als een studie van het verstand, maar werd later, naarmate deze studie zich verder ontwikkelde, opnieuw gedefinieerd als een studie van: “Wat de ziel het lichaam aandoet”. Scientology wordt op gelijke wijze verder gedefinieerd als “de studie en aanpak van het spirituele wezen in relatie tot zichzelf, universa en andere levensvormen”.

Vanuit een Scientology gezichtspunt leeft de thetan na de dood verder, aangezien de thetan onsterfelijk is. Dit kan beschouwd worden als iets wat in sterke mate overeenkomt met de islamitische geloofsovertuigingen over het spirituele.

De gelijkenissen worden nog verder benadrukt door de volgende uitspraak van de heer Hubbard: “Naarmate het onderzoek verder is gegaan, is het echter steeds duidelijker geworden dat de hoogste activiteit van leven die van de thetan is en dat er in afwezigheid van het spirituele wezen geen leven meer bestaat”.

Men kan dus zien dat die dingen die het spirituele, de ziel en het lichaam worden genoemd, evenals het leven en de dood, in de filosofie van de islam en die van Scientology sterk met elkaar overeenkomen.

IV. Ahlul Bait – Het Onderzoeken van de Relatie tussen de islam en Scientology
DOWNLOAD HET WITBOEK